عنوان: اماره قضایی در احراز عدم تمکین

پیام: عدم اجرای مراسم عروسی و سکونت زوجه در منزل پدری، قرینه بر عدم تحقق تمکین است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۶۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۴/۳۰
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت خانم س.ل.  با وکالت خانم ز.خ. علیه آقای م.ت. دایر بر ترک انفاق زوجه، این دادگاه با عنایت به ملاحظه محتویات پرونده و ارائه رسیدی مبنی بر پرداخت نفقه از سوی زوج با توجه به آن که بزه اعلامی از جرایم مستمر می باشد و به محض پرداخت مبلغی تحت عنوان نفقه هر چند مکفی نفقه ماهیانه نباشد لیکن از زمره بزه ترک انفاق خارج می گردد و این امر نافی حقوق شاکیه در جهت استیفاء نفقه ایام گذشته نخواهد بود؛ علیهذا جهت مخدوش گردیدن عنصر مادی بزه فوق مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۱۰۱جزایی دادگستری شهرستان فیروزکوه ـ عبدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ل. با وکالت خانم ز.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۲۲ مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۳ صادره از شعبه محترم ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان فیروزکوه که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای م.ت. فرزند ر.، دایر بر ترک انفاق و به لحاظ ارائه رسیدی مبنی بر پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج و با این استدلال که به محض پرداخت مبلغی تحت عنوان نفقه هرچند مکفی نفقه ماهیانه نباشد موضوع از زمره جزایی خارج می گردد و با احراز مخدوش گردیدن عنصر مادی بزه ترک انفاق حکم برائت متهم را صادر نموده است نظر به این که حسب محتویات پرونده از جمله استشهادیه ضمیمه آن زندگی مشترک بین زوجین با وصف رابطه زوجیت دائم و به لحاظ عدم اجرای مراسم عروسی شروع نگردیده است و زوجه نیز در منزل پدرش زندگی می کند و با این وصف شرایط تمکین کامل که از جمله شرایط اختصاصی بزه ترک انفاق است فراهم نبوده است، لذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً منطبق با موازین قانونی بوده ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و مستند به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حیات مقدم ـ مرادی