عنوان: اماره نشوز زوجه

پیام: سکونت زوجه در منزل پدری اماره بر نشوز و عدم تعلق نفقه به اوست.


مستندات: ماده 642 قانون مجازات اسلامی 1375

شماره دادنامه قطعی :
9209970222700037
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/01/19
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به وکالت از طرف خانم الف.ب. نسبت به دادنامه شماره 1336 مورخ 11/11/1391 صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن رأی بر برائت آقای ع.پ. از اتهام ترک انفاق موضوع شکایت تجدیدنظرخواه صادرگردیده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در اجرای بند الف از ماده 257 قانون مذکور دادنامه موصوف را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
رجاء ـ استیری

مطلب مرتبط :  درج شغل دروغین در عقدنامه