عنوان: اماره نشوز زوجه

پیام: سکونت زوجه در منزل پدری اماره بر نشوز و عدم تعلق نفقه به اوست.


مستندات: ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۰۳۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۱/۱۹
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به وکالت از طرف خانم الف.ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۳۶ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۱۵ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن رأی بر برائت آقای ع.پ. از اتهام ترک انفاق موضوع شکایت تجدیدنظرخواه صادرگردیده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در اجرای بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مذکور دادنامه موصوف را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
رجاء ـ استیری