عنوان: امتناع از دادن طفل سپرده شده

پیام: امتناع از تحویل طفلی که به فرد سپرده شده مصداق ممانعت از حق می باشد.


مستندات: ماده 632 قانون مجازات اسلامی 1375

شماره دادنامه قطعی :
9109970222101415
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/12/19
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. دایر بر امتناع از دادن طفلی که به او سپرده شده است موضوع شکایت خانم ف. فرزند ح. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، مفاد دادنامه شماره 1763 مورخ 9/12/89 صادره از شعبه 243 دادگاه عمومی حقوقی تهران و اینکه دفاعی از سوی متهم به عمل نیامده با در نظر گرفتن سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه انتسابی از سوی متهم محرز به نظر می رسد لذا دادگاه به استناد ماده 632 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران – رضوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم ر. به وکالت از آقای م.  از دادنامه شماره 900679 مورخه 23/7/91 صادره از شعبه1044 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارٌالیه با رد واخواهی از دادنامه غیابی شماره 900997 مورخه 14/6/90 صادره از دادگاه بدوی به اتهام ممانعت از حق (امتناع از دادن طفلی که به او سپرده است) محکومیت حاصل نموده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
تولیت- پورعرب
مطلب مرتبط :  تأثیر اعتیاد پدر بر واگذاری حضانت کودک به مادر