شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۸۰۰

تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

استعلام :

در فرض صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه خانواده به درخواست زوجین و تقسیط حقوقی مالی زوجه از سوی زوج، چنانچه صیغه طلاق جاری شود و زوج اقساط را پرداخت نکند، آیا زوجه می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، اعم از آن‌که زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، می‌تواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست کند. ثانیاً، چنانچه زوج از پرداخت اقساط مربوط به بدهی خود به زوجه، موضوع حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت استنکاف ورزد، با توجه به مواد ۱۱ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، به درخواست محکوم‌له (زوجه) تا پرداخت اقساط معوق، با دستور دادگاه حبس میشود. بدیهی است مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، وصول مهریه تا سقف۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی، مشمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ است.