عنوان: امکان تحقق جرم ترک انفاق با وجود درخواست طلاق زوجه

پیام: ارائه دادخواست طلاق مانع از تکلیف زوج به پرداخت نفقه زوجه نیست.


مستندات: ماده ۶۴۲ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۰۰۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۱/۱۱
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۸ مورخه ۴/۱۱/۱۳۹۱ در تأیید دادنامه غیابی شماره ۱۱/۹/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۴۰ دادگاه عمومی تهران اصدار یافته و به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ترک انفاق به شرح رأی بدوی که در مرحله واخواهی تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبورگردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد؛ در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
بلاغی ـ شریعتی