عنوان: امکان تحقق جرم ترک انفاق با وجود درخواست طلاق زوجه

پیام: ارائه دادخواست طلاق مانع از تکلیف زوج به پرداخت نفقه زوجه نیست.


مستندات: ماده 642 از قانون مجازات اسلامی 1375

شماره دادنامه قطعی :
9209970223100004
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/01/11
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ب. نسبت به دادنامه شماره 1168 مورخه 4/11/1391 در تأیید دادنامه غیابی شماره 11/9/1391 صادره از شعبه 1140 دادگاه عمومی تهران اصدار یافته و به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ترک انفاق به شرح رأی بدوی که در مرحله واخواهی تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبورگردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد؛ در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
بلاغی ـ شریعتی

مطلب مرتبط :  تقدم و تأخّر تکالیف انفاق زوج و تمکین زوجه