عنوان: امکان رجوع زوج از اعطاء وکالت در طلاق به زوجه

پیام: در صورتی که وکالت در طلاقی که زوج به زوجه داده است یا عدم امکان عزل وکیل،ضمن عقد خارج لازمی شرط نشده باشد زوج می¬تواند هر وقت که بخواهد از وکالت مزبور رجوع کند.

شماره دادنامه قطعی :
9109970906800987
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/07/12
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 26/10/90 خانم الف.ب. به وکالت از طرف آقای ع.ح. به¬اتفاق خانم ن.ن. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق توافقی تقدیم و مستند دعوی تصویر مصدق وکالتنامه شماره 94787 – 16/9/90 دفتر اسناد رسمی شماره 8 همدان بوده که به موجب آن زوج به زوجه وکالت داده تا با رعایت شرایط مقرر در آن خود را مطلقه نماید. دادخواست مطروحه در شعبه ششم دادگاه حقوقی همدان ثبت و مورد رسیدگی قرار می-گیرد. در جلسه دادرسی مورخ 24/11/90 که با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل گردیده، زوج اظهار داشت حاضر به طلاق توافقی نیستم و وکیل را هم قبول ندارم وکالت¬نامه محضری به همسرم داده¬ام تا زندگی گرم شود و زندگی کنیم نه اینکه طلاق بگیرد. وکیل زوج اظهار داشت ضمن تأیید دادخواست تقدیمی، وکالت مع¬الواسطه دارم و با توجه به وکالت¬نامه محضری طرفین تقاضای صدور حکم طلاق توافقی را دارم. زوجه اظهار داشت قبول دارم، طلاق توافقی را صادر کنید دو سال و نیم [قبل] عروسی کرده¬ایم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجه را جهت آزمایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی کرده است . داوران زوجین، متفقاً نظریه کتبی خود را ارائه داده¬اند . مرکز پزشکی قانونی همدان نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نموده است و سرانجام دادگاه به موجب دادنامه شماره 10601713 – 27/12/90 با اعلام اینکه اظهار داشته حاضر نیستم طلاق توافقی همسرم صادر گردد، خواسته مطروحه را غیرموجه تشخیص و حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده است پس از ابلاغ رأی صادره، زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 6600191-30/2/91 به استدلال اینکه وکالت عقدی است جائز و موکل می¬تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد که در مورد وکالت، مورد استناد تجدیدنظرخواه هیچ¬یک از دو وجهی که موجب لازم شدن عقد وکالت می گردد، وجود ندارد لذا دادگاه اعتراض مطروحه را غیرموجه تشخیص و با رد آن و اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته، ضمن اصلاح حکم به بطلان دعوی دادنامه معترض¬عنه را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 12/4/91 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده قبل از ابلاغ دادنامه مزبور یعنی در تاریخ 6/4/91 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به زوج فرجام خوانده ابلاغ شد ولی لایحه جوابیه¬ای از نامبرده در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می¬دهد .

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراضات فرجام¬خواه خانم ن.ن. نسبت به دادنامه شماره 6600191 – 30/2/91 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که در جهت تأیید رأی بدوی صادر و به موجب آن دعوی مطروحه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق توافقی محکوم به بطلان اعلام گردیده وارد و موجه نیست زیرا وکالت مورد استناد فرجام-خواه و نیز عدم عزل وکیل با توجه به مندرجات وکالت¬نامه مدرکیه پیوست پرونده ضمن عقد لازمی شرط نشده و صرف توافق شفاهی انجام شده بین طرفین در خارج بر عدم عزل وکیل به نحوی که در وکالت¬نامه استنادی تصریح گردیده، بدون معلوم بودن ماهیت حقوقی این توافق و محرز بودن لزوم آن، اختیار موکل را در عزل وکیل خود ساقط نمی¬نماید و با وجود اینکه زوجه فرجام¬خواه در مقام اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج فرجام¬خوانده ضمن انتخاب وکیل دادگستری برای ایشان به اتفاق وکیل مع¬الواسطه نامبرده درخواست طلاق توافقی نموده¬اند، مع¬هذا زوج فرجام¬خوانده که شخصاً در دادگاه حضور یافته در جلسه اول دادرسی به شرح صورتجلسه مورخ 24/11/90 علی¬رغم اقرار بر اصالت وکالت¬نامه رسمی استنادی فرجام¬خواه، صریحاً اعلام داشته که حاضر به طلاق توافقی نبوده و وکیل را هم قبول ندارد که مفاد اظهارات نامبرده بر عزل وکیل از وکالت تفویضی موضوع وکالت¬نامه استنادی زوجه [دلالت] دارد. بنابراین با مرتفع شدن وکالت تفویضی موضوع وکالت¬نامه مدرکیه زوجه، و نیز مخالفت زوج فرجام¬خوانده به طلاق همسرش ، خواسته طلاق توافقی مطروحه که زوجه فرجام¬خواه اصالتاً و به وکالت از طرف زوج درخواست نموده، موضوعاً منتفی بوده و از این رو دادنامه فرجام¬خواسته با توجه به محتویات پرونده و استدلال منعکس در آن موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و چه از حیث ماهوی و چه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش، بر دادنامه مرقوم مترتب نمی-باشد فلذا ضمن رد فرجام¬خواهی مطروحه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نتیجتاً ابرام می¬گردد
رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور – مستشاران
عباسیان – ناصح – اللهیاری
مطلب مرتبط :  مفهوم شتم موجب عسر و حرج زوجه