تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
شماره نظریه: ۱۵۵۷/۹۶/۷


استعلام:


با عنایت به نص صریح قانون مدنی در باب وصول مهریه که عنوان داشته به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک مهر خویش می‌گردد و پس از آن می‌تواند هر گونه دخل و تصرفی در مهریه خویش انجام دهد حال چنانچه زن بخواهد مقداری از مهریه خود را به شخص ثالثی تحت هر عنوان از عناوین مصرحه در قانون مدنی یا تحت هر عقدی از عقود مشروعه و قانونی از جمله صلح یا هبه یا بیع و غیره منتقل نماید وضعیت به چه صورت خواهد بود آیا این انتقال حق وطلب صحیح است یا خیر.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق و عموم ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و لحاظ بند ۳ ماده ۲۹۲ این قانون، انتقال مهریه به شخص ثالث، تحت عناوین قانونی فاقد اشکال است.