تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۸/۴۳۱


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال، اعم از آن­که در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی­کند؛ اما پیش از لازم­الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴ قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می­توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده ۷ آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن­که عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن­که مهریه از دیون غیر معوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است.