عنوان: بیم تجری در ضرب و جرح ناشی از اختلافات خانوادگی

پیام: در مواردی که ضرب و جرح عمدی ناشی از اختلاف خانوادگی باشد، بیم تجری مصداق ندارد.

شماره دادنامه قطعی :
9209970222300903
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/08
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع.ق. فرزند ح.، 46 ساله، کارگر، فاقد سابقه کیفری، باسواد، متأهل، اهل و ساکن ری، آزاد با قبولی کفالت، دایر بر ایراد ضرب و جرح عمـدی آقـایان ع. و الف. هر دو ک. (پدر و پسر) نظر به کیفرخواست فاقد شماره و تاریخ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ری، شکایت شاکیان، گواهی پزشکی قانونی، اقرار متهم مبنی بر اتفاق اصل درگیری و انکار بلاوجه در خصوص ضرب و جرح عمدی و عدم ارائه دلیل بر رفع اتهام و سایر اماره و قرینه های موجود، بزه انتسابی محرز است؛ فلذا دادگاه با استناد به مواد 715ـ 714ـ 710ـ 710ـ642ـ641ـ488ـ462ـ449ـ448 و2 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را به پرداخت دیه بابت کبودی قفسه سینه یک و نیم هزارم، کبودی ساعد چپ یک و نیم هزارم ارش، تورم ساعد چپ دو دهم درصد در حق ع.ک. و خراشیدگی حارصه انگشت اول دست راست 3/1 از10/1 از100/1، کبودی خلف تنه یک و نیم هزارم، دو عدد خراشیدگی حـارصه بازوی راست یک درصد و ارش تـورم پس سر سه دهم درصد در حق آقای الف.ک. ظرف یک سال از تاریخ وقوع بزه محکوم می نماید. و از حیث جنبه عمومی بزه قطع نظر از نسخ ماده 269 قانون مجازات اسلامی استنادی دادستان به لحاظ اختلاف خانوادگی معمولی و فقد ادله کافی بیم تجری محرز نمی باشد و مستند به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برائت متهم را صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به دیه با توجه به مقدارش قطعی است.
رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرری ـ جور ابراهیمیان

مطلب مرتبط :  ماهیت بزه ممانعت از ملاقات طفل مشترک

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. از دادنامه شماره 500268ـ92 مورخه 16/4/1392 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری که به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت مقادیری بابت دیه و ارش در حق تجدیدنظرخواندگان آقایان 1ـ ع.ک. 2ـالف.ک. گردیده که با توجه به محتویات پرونده و اینکه این دادگاه طی شماره 770 مورخ 12/6/92 به دادگاه محترم بدوی اعلام خارج از مهلت بودن اعتراض تجدیدنظرخواه شده است که طی شماره 9210110251500462 مورخ 24/6/92 شعبه 101 دادگاه عمومی شهرری پاسخ داده است که تجدیدنظرخواهی در مهلت است. در هر حال با توجه به محتویات پرونده چون دیه و ارش محاسبه و تعیین شده به خمس دیه کامله مرد مسلمان نمیرسد، لذا قابلیت تجدیدنظرخواهی را نداشته و مستنداً به مفهوم مخالف بند د از ماده 232 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی