عنوان: تأثیروجود رابطه زوجیت بر مزاحمت تلفنی

پیام: تحقق بزه مزاحمت تلفنی زوج علیه زوجه یا برعکس به علت وجود رابطه زوجیت بین طرفین فاقد مبنای شرعی و حقوقی است.


مستندات: مواد ۶۴۱ ، ۶۶۹ ، ۶۹۷ ، ۶۴۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۷۶۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۱/۰۸
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای م.  از دادنامه غیابی شماره ۷۰۱۵۹ – ۹۰۰ صادره از شعبه ۱۱۲۶ دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام نشر اکاذیب و افتراء و قذف و مزاحمت تلفنی به تریب به تحمل ۵۰ ضربه شلاق بابت نشر اکاذیب و تحمل یک سال حبس تعزیری بابت افترا و تحمل ۸۰ ضربه شلاق بابت قذف و شش ماه حبس تعزیری بابت مزاحمت تلفنی محکوم گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه واخواه دلیل یا مدرک جدیدی که باعث نقض دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ارائه ننموده و دادنامه مزبور وفق مقررات شرعی و قانونی اصرار یافته است ضمن رد واخواهی و در اجرا از مفاد ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه مذکور را عیناً تأیید و استوار و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۲۶ دادگاه عمومی جزایی تهران – شوشتری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. از شماره دادنامه ۰۰۶۹۵ مورخ ۲۵/۶/۹۱ ناظر به دادنامه غیابی شماره ۱۱۵۰۹ مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۱۱۲۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن به تحمل شش ماه حبس به اتهام مزاحمت تلفنی و تحمل سی ضربه شلاق به اتهام تهدید و تحمل یک سال حبس به اتهام افتراء و تحمل پنجاه ضربه شلاق به اتهام نشر اکاذیب و تحمل هشتاد ضربه شلاق به اتهام قذف محکوم شده است؛ محتویات پرونده حاکی است تجدیدنظرخوانده خانم ک.ز.که همسر معترض می باشد در شکوائیه ۴/۱۰/۸۹ مندرج در صفحه ۱۳ پرونده اظهار داشته ۱-همسرم بنا به نامه های ارسالی از زندان مدعی شده اینجانب با مأمورین زندان اوین ارتباط نامشروع برقرار کرده ام در حالیکه در نامه های مورد اشاره مندرج در صفحات ۲ تا ۱۰ چنین مطالبی ملاحظه نمی شود و مطالب معنونه را شخص شاکیه هم در اوراق ۴۲ تا ۴۵ مطرح نموده است ۲- طبق اظهارات سرپرست محترم وقت دادسرای م. (مستقر در زندان اوین ) آقای الف. به من افتراء زده است که در هیچ یک از اوراق پرونده شهادت نام برده ملاحظه نمی گردد ۳-حسب نامه های منتشر شده در اینترنت و اظهارات شفاهی آقای الف. در جلسه رسیدگی به اتهامات بنده و وی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مدعی شده اینجانب در زندان اوین تحت شکنجه جسمی و روحی و روانی قرار گرفته ام در این مورد صرف نظر از اینکه مشخص نیست چرا از همسرش شکایت کرده شخص وی مطالبی را در همین رابطه در صفحات ۴۲ تا ۴۵ مطرح نموده است ۴-تهدید اینجانب که در صورت تن ندادن به خواسته هایش مبادرت به نشر اکاذیب و هتک حیثیت و غیره که با این وصف آقای الف. تاکنون مرتکب بزه مذکور نگردیده است و شکوائیه وی از این حیث فاقد مستند قانونی و شرعی می باشد ۵- حسب اظهارنامه مندرج در صفحه اول پرونده آقای الف. مطالبه خلاف واقع را به بنده نسبت داده است در حالیکه مطالب مذکور منتسب به اظهارات شاکیه در دفتر سازمان ملل می باشد و ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه آن اظهارات با اجبار و اصرار تجدیدنظرخواه بوده، مستند به دلیل و مدرک نیست ۶- اتهام مزاحمت تلفنی معترض به علت زوجیت فاقد مبنای شرعی و حقوقی است با توجه به مطالب فوق الذکر و وجود اختلاف خانوادگی و انکار اتهامات وارده توسط تجدیدنظرخواه در تمام مراحل رسیدگی توجه اتهامات منتسبه به آقای م.الف. به استثنای اتهام موضوع تبصره ذیل ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی با عنایت به اظهارات شهود در صفحات ۱۸ و ۱۹پرونده با تردید مواجه است علی هذا و مستنداً به مواد ۲۴۰، ۲۵۷ و ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بخشی از دادنامه معترضٌ عنه را نقض و نام برده را از اتهامات مزاحمت تلفنی و تهدید و افتراء و قذف تبرئه و با اصلاح اتهام نشر اکاذیب به انتشار مطالبی که موجب اشاعه فحشاء گردیده و اصلاح مستند قانونی به تبصره ذیل ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی محکومیت وی به تحمل پنجاه ضربه شلاق را مورد تأیید قرار داده و دادنامه را صرفاً در این مورد تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ کمالی