عنوان: تأثیر اثبات نسب بر تابعیت

پیام: صدور حکم به اثبات نسب پدر ایرانی موجب اکتساب تابعیت ایرانی برای فرزند است.


مستندات: ماده 976 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970222901367
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/26
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی خواهان ع.م. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته اعتراض به تصمیم هیئت حل اختلاف الف. مورخ 14/11/1391 شماره درخواست 91/1038/ه نظر به اینکه خواهان دلیلی بر اخذ تابعیت جمهوری اسلامی ایران ارائه ننموده و نظر به اینکه در این مرحله دلیل و مدرک مؤثری که موجب بی اعتباری و تخریش تصمیم معترض ٌعنه هیئت حل اختلاف ثبت احوال تهران باشد ارائه ننموده به صرف اثبات نسب دلیل برداشتن تابعیت مضاعف کشور دیگری نمی باشد لذا مستنداً به ماده 992 قانون مدنی و تبصره بند ج ماده 2 آیین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1343 حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. حکم دادگاه حضوری ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در همین شعبه می باشد.
دادرس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مداحی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع.م. با وکالت آقای ر.م. به طرفیت ثبت احوال منطقه شمال تهران نسبت به دادنامه شماره 92/425 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه در رابطه با اعتراض به تصمیم هیئت حل اختلاف الف. مورخ 14/11/1391صادرشده است باملاحظه و مداقه در محتویات پرونده معلوم می شود رأی صادره از جهاتی مخدوش می باشد اولاً: استدلال دادگاه مبنی بر اینکه (به صرف اثبات نسب دلیل برداشتن تابعیت مضاعف کشور دیگر نمی باشد) ناتمام می باشد زیرا ماده 976 قانون مدنی اشعار می دارد اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند 1- کلیه ساکنین ایران به استثنای . . . 2- کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولدشده باشد درحالی که اثبات نسب تجدیدنظرخواه برابر دادنامه شماره 89/2999 شعبه 249 به اثبات رسیده است ثانیاً: ماده استنادی در دادنامه تجدیدنظر خواسته (ماده 992 قانون مدنی) متصرف از مانحن فیه می باشد و آیین نامه مورد استناد چنانچه با قانون مغایرت داشته باشد فاقد اعتبار می باشد ثالثاً: تصمیم مورخ 14/11/1391و دادنامه تجدیدنظر خواسته با مدلول دادنامه شماره 396/1296 مورخ 27/4/77 شعبه 6 دادگاه عمومی شهرستان مشهد تعارض دارد که در رأی اخیرالذکر حکم به اثبات نسب و ایرانی بودن تجدیدنظرخواه صادرشده و صدور شناسنامه ایرانی برای مشارٌالیها بلامانع اعلام گردیده است رابعاً: در تصمیم هیئت حل اختلاف به هیچ گونه دلیل و مدرک محکمه پسندی اسناد نشده صرفاً به اکثریت آراء بسنده شده است بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه با شقوق ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده 358همان قانون نقض و حکم به ابطال تصمیم شماره 91/1038/هـ مورخ 14/11/1391هیئت حل اختلاف الف. صادر و اعلام می گردد رأی صادره به استناد ماده 365 قانون مزبور قطعی است.
رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ قیصری

مطلب مرتبط :  مرجع رسیدگی به عدم ثبت‌نام فرزند در شناسنامه