عنوان: تأثیر اثبات نسب بر تابعیت

پیام: صدور حکم به اثبات نسب پدر ایرانی موجب اکتساب تابعیت ایرانی برای فرزند است.


مستندات: ماده ۹۷۶ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۳۶۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۱/۲۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی خواهان ع.م. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته اعتراض به تصمیم هیئت حل اختلاف الف. مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ شماره درخواست ۹۱/۱۰۳۸/ه نظر به اینکه خواهان دلیلی بر اخذ تابعیت جمهوری اسلامی ایران ارائه ننموده و نظر به اینکه در این مرحله دلیل و مدرک مؤثری که موجب بی اعتباری و تخریش تصمیم معترض ٌعنه هیئت حل اختلاف ثبت احوال تهران باشد ارائه ننموده به صرف اثبات نسب دلیل برداشتن تابعیت مضاعف کشور دیگری نمی باشد لذا مستنداً به ماده ۹۹۲ قانون مدنی و تبصره بند ج ماده ۲ آیین نامه پناهندگان مصوب ۲۵/۹/۱۳۴۳ حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. حکم دادگاه حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در همین شعبه می باشد.
دادرس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مداحی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع.م. با وکالت آقای ر.م. به طرفیت ثبت احوال منطقه شمال تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۴۲۵ شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه در رابطه با اعتراض به تصمیم هیئت حل اختلاف الف. مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱صادرشده است باملاحظه و مداقه در محتویات پرونده معلوم می شود رأی صادره از جهاتی مخدوش می باشد اولاً: استدلال دادگاه مبنی بر اینکه (به صرف اثبات نسب دلیل برداشتن تابعیت مضاعف کشور دیگر نمی باشد) ناتمام می باشد زیرا ماده ۹۷۶ قانون مدنی اشعار می دارد اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند ۱- کلیه ساکنین ایران به استثنای . . . ۲- کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولدشده باشد درحالی که اثبات نسب تجدیدنظرخواه برابر دادنامه شماره ۸۹/۲۹۹۹ شعبه ۲۴۹ به اثبات رسیده است ثانیاً: ماده استنادی در دادنامه تجدیدنظر خواسته (ماده ۹۹۲ قانون مدنی) متصرف از مانحن فیه می باشد و آیین نامه مورد استناد چنانچه با قانون مغایرت داشته باشد فاقد اعتبار می باشد ثالثاً: تصمیم مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱و دادنامه تجدیدنظر خواسته با مدلول دادنامه شماره ۳۹۶/۱۲۹۶ مورخ ۲۷/۴/۷۷ شعبه ۶ دادگاه عمومی شهرستان مشهد تعارض دارد که در رأی اخیرالذکر حکم به اثبات نسب و ایرانی بودن تجدیدنظرخواه صادرشده و صدور شناسنامه ایرانی برای مشارٌالیها بلامانع اعلام گردیده است رابعاً: در تصمیم هیئت حل اختلاف به هیچ گونه دلیل و مدرک محکمه پسندی اسناد نشده صرفاً به اکثریت آراء بسنده شده است بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه با شقوق ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده ۳۵۸همان قانون نقض و حکم به ابطال تصمیم شماره ۹۱/۱۰۳۸/هـ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱هیئت حل اختلاف الف. صادر و اعلام می گردد رأی صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون مزبور قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ قیصری