عنوان: تأثیر اثبات نشوز بر نفقه زوجه

پیام: صرف عدم سکونت زوجه در منزل مشترک تا زمانی که نشوز وی توسط زوج به اثبات نرسیده است مسقط حق نفقه نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۶۰۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.ط. به طرفیت م.ر. با وکالت ف.الف. به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ ۲/۱۱/۸۷ لغایت صدور و اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی، نظر به محتویات پرونده و دفاعیات موجه وکیل خوانده مبنی بر این که زوجین در یک منزل مشترک زندگی نمی کنند و گزارش مأمور کلانتری و استشهادیه نیز موجود است دادگاه مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم احراز اقناع وجدان حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۲۷۴ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ط. به طرفیت آقای م.ر. از دادنامه شماره ۰۱۴۲۸ مورخه ۳۰/۸/۹۱ شعبه محترم ۲۷۴ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیها به طرفیت شوهرش آقای م.ر. با وکالت خانم ف.الف. به خواسته نفقه معوقه و جاریه خویش حکم بر رد دعوی تصدیر گردیده وارد است زیرا در باب نفقه زوجه، اصل به استحقاق وی برای دریافت آن و استطاعت زوج برای پرداخت آن است مگر خلافش ثابت شود بدین معنی که زوجه مادامی که نشوز وی در دادگاه احراز نشده و محکوم به تمکین نگردیده، زوج می بایست نفقه وی را پرداخت نماید و در مانحن فیه چنین امری ادعا نشده و استدلال دادگاه بدوی به اینکه چون زوجین زیر یک سقف زندگی نمی کنند پس زوجه مستحق نفقه نیست خلاف قواعد آمره در این باب است و عدم زندگی آنها در منزل مشترک موجب عدم استحقاق وی جهت دریافت نفقه نمی باشد بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و این که دادنامه معترض عنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدور ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲/۱/۷۹ در امور مدنی آن را نقض و حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت نفقه ایشان از مورخه ۲/۱۱/۸۷ لغایت ۳۰/۸/۹۱ ماهیانه به مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۱ ریال با لحاظ نظریه کارشناسی و اعمال میانگین آن در حق مشارالیه صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی