عنوان: تأثیر استفاده زوجه از حق حبس در شکایت ترک انفاق

پیام: استفاده زوجه از حق حبس و عدم تمکین، مانع محکومیت زوج به بزه ترک انفاق است.


مستندات: ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، رأی وحدت رویه ۶۳۳ مورخ ۱۴/۰۲/۷۸ هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۲۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۵/۲۲
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی خانم س.س. به وکالت از آقای ر.پ. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰۰۰۱ مورخ ۰۶/۰۱/۹۳ که برابر رأی صادره موکل واخواه به اتهام ترک انفاق به شش ماه حبس محکوم گردیده؛ نظر به این که واخواه در لایحه تقدیمی خود دلایلی که مؤثر بوده و موجب فسخ دادنامه مذکور گردد ارائه ننموده و رأی اصداری توجهاً به مستندات ارائه شده در پرونده صادر گردید و با امعان نظر به تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۰۱/۰۲/۹۱ که مقرر داشته امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است مشمول مقررات ماده ۵۳ خواهد بود و با التفات به این که زوجه باکره بوده و مهریه وی عندالمطالبه بوده و تمکین وی مشروط به پرداخت مهریه گردیده، دادگاه در مجموع مستنداً به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی صادره را عیناً تأیید و ابرام می نماید و در نهایت با لحاظ قرار دادن بند ث ماده ۳۸ و ماده ۳۷ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۹۲ به لحاظ فقدان سابقه و جوان بودن حبس متهم را با یک درجه تخفیف به نود و یک روز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل می دهد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی بهارستان ـ فتحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م.پ. و خانم س.ی. به وکالت از آقای ر.پ. از دادنامه شماره ۰۰۱۲۴ مورخ ۱۵/۰۲/۹۳ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی بهارستان که در مقام واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۰۰۰۰۱ مورخ ۰۶/۰۱/۹۳ همان شعبه صادر شده و منتهی به دادنامه اصلاحی شماره ۰۰۲۰۰ مورخ ۰۷/۰۳/۹۳ گردیده تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه موصوف به لحاظ اتهام ترک انفاق موضوع شکایت خانم ل.ع. و عنایت به این که زوجه (تجدیدنظرخوانده) باکره بوده و مهریه وی عندالمطالبه و تمکین وی مشروط به پرداخت مهریه می باشد حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل نود و یک روز حبس صادر شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است زیرا گرچه مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و رأی وحدت رویه ۶۳۳ مورخ ۱۴/۰۲/۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین امر است درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد، لذا به استناد شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت بند الف ماده ۱۷۷ قانون یاد شده حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهام یاد شده صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی