عنوان: تأثیر اعتیاد پدر بر واگذاری حضانت کودک به مادر

پیام: اعتیاد به شیشه ازجمله مواردی است که سبب واگذاری حضانت فرزند به مادر می گردد.


مستندات: ماده 1130 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970222601937
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/15
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ز.ع. فرزند س. به طرفیت آقای الف.ش. فرزند م. به خواسته صدور حکم طلاق با توجه به اعتیاد زوج و عسر و حرج خواهان در تشریح خواسته خویش چنین اظهار داشته است شش سال است که به عقد دائم خوانده درآمده است حاصل زندگی مشترک دو فرزند دختر می باشد. شوهرش سه سال است که اعتیاد شدید به مواد مخدر از نوع شیشه دارد. شوهرش بعد از ازدواج که به سربازی رفت به دلیل اعتیادش شش سال قادر به انجام سربازی نشد. از وضع موجود خسته شد و در عسر و حرج قرارگرفته در قبال طلاق از دویست و شصت وچهار عدد مهریه ما فی القباله یک صد عدد آن را به شوهرش بذل می نماید. در این پرونده ادعای مالی دیگری ندارد. دادگاه ضمن احراز علقه زوجیت دائم بین طرفین به موجب تصویر مصدق سند نکاحیه به شماره 4560 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره . . . حوزه ثبت قرچک با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان و با توجه به مؤدای گواهی گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان و با عنایت به تحقیقات به عمل آمده توسط مرجع انتظامی که جملگی حاکی از عدم احساس مسئولیت خوانده در قبال وظایف مربوط به خانواده ناشی از اعتیاد شدید وی به مواد مخدر می باشد. و با توجه به اینکه خوانده علی رغم ابلاغ واقعی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه ای نیز ارسال نداشته است. از طرفی تلاش دادگاه و داوران در حصول سازش و اصلاح ذات البین مؤثر در مقام نبوده و زوجه همچنان اصرار بر طلاق دارد. لذا با احراز عسر و حرج زوجه خواسته وی را وارد دانسته و به استناد ماده 1130 قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اینکه شارع حکیم تکلیف بما لا یطاق نمی فرماید. خوانده را به مطلقه نمودن خواهان ملزم و محکوم می نماید. طرفین می توانند با حضور دریکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق پس از اجرای صیغه طلاق واقعه مزبور را به ثبت برسانند. نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه یک صد عدد سکه طلا از مهریه ما فی القباله اش را در قبال طلاق به شوهرش بذل نموده است خلع می باشد. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود. به استناد ماده 33 قانون حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی مدت اعتبار حکم شش ماه پس از ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی می باشد. حسب گواهی پزشکی قانونی به شماره 10143/م/16/1 زوجه فاقد حمل می باشد. به استناد تبصره ذیل همان ماده در صورت امتناع زوج از حضور دریکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق به سردفتر مربوطه نمایندگی در اجرای صیغه تفویض می گردد. عده این طلاق سه طهر است. حضانت فرزندان مشترک به اسامی ن. متولد 30/2/1388 و ن. متولد 17/10/ 1389 با توجه به سن آنان و عدم صلاحیت خواند ه به خواهان سپرده می شود. حق ملاقات با آنان هر دو هفته یک بار از غروب روز پنج شنبه تا غروب روز جمعه محفوظ می باشد. خواهان اظهار داشته است که در این پرونده نسبت به نفقه فرزندان مشترک و همچنین در خصوص حقوق خودش ادعای مالی ندارد. لذا دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی قرچک ـ مهدوی

مطلب مرتبط :  رجوع از اذن در حضانت

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ش. به طرفیت ز.ع. نسبت به دادنامه شماره 500854-30/7/92 شعبه 3 دادگاه عمومی شهر قرچک مبنی بر صدور قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است موجه تشخیص داده نمی شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه و نیز از ناحیه معترض ٌعنه ایراد و اشکالی که موجبات نقض دادنامه صادره ایجاب نماید به عمل نیامده است لذا ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادره به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می گردد این رأی به لحاظ ماده 365 همان قانون قطعی است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا