عنوان: تأثیر تصمیم زوجین به طلاق بر عدم وقوع جرم ترک انفاق

پیام: چنانچه زوجین تصمیم به طلاق و جدایی داشته باشند، جرم ترک انفاق موضوعیت نخواهد داشت.


مستندات: ماده 642 قانون مجازات اسلامی 1375

شماره دادنامه قطعی :
9209970222100186
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/02/28
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. فرزند ح.، از دادنامه شماره 800729 مورخه 28/8/91 صادره از شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ح. از اتهام ترک انفاق تبرئه گردیده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید [و] استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب

مطلب مرتبط :  احراز تمکین