عنوان: تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق

پیام: احراز تمکین زوجه، یکی از شروط تحقق بزه ترک انفاق است.


مستندات: ماده‌ی ۵۳ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۰۱۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۷/۳۰
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. مبنی بر ترک انفاق موضوع شکایت همسرش خانم س. جمیع اوراق و محتویات پرونده موردبررسی قرار گرفت؛ شاکیه در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۲ نزد دادیار محترم دادسرا در پاسخ به این که آیا حاضر به تمکین است یا خیر؟ بیان داشته که: جایی برای زندگی وجود ندارد و هم چنین امکان ضرب وجرح مجدد وجود دارد. در پاسخ به همین سؤال در دادگاه نیز بیان نموده اگر پزشکی قانونی وضعیت روحی و روانی او را تأیید کند و منزل تهیه کند حاضر هست با وی زندگی کند. یکی از شرایط تحقق رکن مادی بزه مذکور تمکین زوجه می باشد. با توجه به مراتب فوق وجود این شرط مورد شبهه قرار می گیرد، لذا دادگاه با استناد به مواد ۱۲۰ و ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم بر برائت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ معصومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. نسبت به دادنامه شماره ۵۴۶ مورخ ۰۸/۰۶/۹۳ صادرشده از شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برائت تجدیدنظرخوانده آقای ر. از اتهام ترک انفاق گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده، نظر به این که بر دادنامه و مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی در احراز بی گناهی تجدیدنظرخوانده و صدور حکم بر همین مبنا ایراد و اشکالی مترتب نیست و موافق موازین اصدار یافته و این که اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نیک نژاد ـ تیموری