عنوان: تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق

پیام: احراز تمکین زوجه، یکی از شروط تحقق بزه ترک انفاق است.


مستندات: ماده‌ی 53 قانون حمایت از خانواده 1391

شماره دادنامه قطعی :
9309970221401015
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/07/30
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. مبنی بر ترک انفاق موضوع شکایت همسرش خانم س. جمیع اوراق و محتویات پرونده موردبررسی قرار گرفت؛ شاکیه در تاریخ 28/11/92 نزد دادیار محترم دادسرا در پاسخ به این که آیا حاضر به تمکین است یا خیر؟ بیان داشته که: جایی برای زندگی وجود ندارد و هم چنین امکان ضرب وجرح مجدد وجود دارد. در پاسخ به همین سؤال در دادگاه نیز بیان نموده اگر پزشکی قانونی وضعیت روحی و روانی او را تأیید کند و منزل تهیه کند حاضر هست با وی زندگی کند. یکی از شرایط تحقق رکن مادی بزه مذکور تمکین زوجه می باشد. با توجه به مراتب فوق وجود این شرط مورد شبهه قرار می گیرد، لذا دادگاه با استناد به مواد 120 و 160 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم بر برائت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ معصومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. نسبت به دادنامه شماره 546 مورخ 08/06/93 صادرشده از شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برائت تجدیدنظرخوانده آقای ر. از اتهام ترک انفاق گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده، نظر به این که بر دادنامه و مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی در احراز بی گناهی تجدیدنظرخوانده و صدور حکم بر همین مبنا ایراد و اشکالی مترتب نیست و موافق موازین اصدار یافته و این که اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نیک نژاد ـ تیموری

مطلب مرتبط :  عدم تحقق جرم سرقت جهیزیه توسط شوهر شاکیه