عنوان: تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق

پیام: حکم به تمکین زوجه مشروط به تهیه مقدمات از سوی زوج، مانع از تحقق بزه ترک انفاق نیست.


مستندات: ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۴۷۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۴/۱۱
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده خانم ش.ع. به وکالت از شاکی خانم ر.ح. شکایتی تحت عنوان ترک انفاق مطرح که ابتدا در دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم دلیل کافی گردیده تا این که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب به این شعبه از دادگاه ارجاع و به دادسرا دستوراتی مبنی بر رفع نقص تحقیقاتی صادر و متعاقب آن شاکیه لایحه ای ارائه (برگه ۶۱ پرونده) و تقاضای انجام و بر طرف شدن نواقص آن را از دادگاه را خواستار گردیده و دادگاه رأساً مبادرت به رفع نقص نموده و تحقیقات به طور نامحسوس توسط مدیر دفتر دادگاه انجام گرفته نهایت در تاریخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۲ قرار جلب محاکمه و دادرسی صادر گردیده و با تعیین وقت رسیدگی وکلای طرفین اظهارات خود را مرقوم داشته اند، لذا از توجه به محتویات پرونده از جمله شکایت اولیه شاکی و متعاقب آن وکیل ایشان تحقیقات انجام گرفته توسط مدیر دفتر دادگاه متن پیامک های ارسالی فرزند مشترک (دختر) به پدر (متهم) که حکایت از صداقت در گفتار بچه گانه دارد و به دور از هرگونه خدعه و نیرنگ است و تعویض قفل درب ورودی توسط متهم و این که درب ورودی دارای دو قفل بوده و صرفاً یک کلید و سوئیچ را به شاکیه داده است و حضور مأمور پلیس ۱۱۰ در محل و صورت جلسه آن عدم دسترسی فرزند مشترک آن ها به وسایل شخصی از جمله لباس و کیف و کفش و کتاب های درسی به لحاظ این که متهم قفل درب را تعویض نموده که گواهی سرایدار مؤید این مطلب بوده است که وسایل توسط آن ها به دخترشان تحویل می گردیده و مطلب دیگر این که اساساً متهم در یزد ساکن نبوده بلکه در تهران ساکن بوده و هر روز در محل کار خود حاضر می گردیده. علاوه این که در رأی تمکین که وکیل مدافع متهم به آن استناد نموده یا ملاحظه آن اجرای حکم تمکین را منوط به فراهم نمودن مقدمات از جمله مسکن مناسب دانسته و نیز قبل از طرح شکایت ترک انفاق شاکیه مخارج فرزند را از قبیل هزینه های تحصیل خوراک و پوشاک هزینه های درمانی و مشاوره های پزشکی و روانی را پرداخت می کرده است و نیز احضار دختر دوازده ساله آن ها به دادگاه که به شرح برگ شماره ۶۴ تحقیقاتی از وی به عمل آمده و دلایل دیگر موجود  در پرونده و این که اظهارات وکیل شاکی و وکیل مدافع متهم با محتویات پرونده و تحقیقات انجام گرفته مطابقت داده شده که اظهارات وکیل شاکی متقن محکمه پسند و منطبق با واقع و محتویات و تحقیقات انجام گرفته، لذا دادگاه اتهام آقای ح.د. فرزند م.، متولد سال ۱۳۴۶، اهل و ساکن تهران، دندان پزشک، فاقد سابقه کیفری را به لحاظ دلایلی که به آن ها اشاره شد محرز دانسته و به استناد ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل پنج ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۸۰ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ناظم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.د. با وکالت آقای الف.ی. و آقای الف.پ. نسبت به دادنامه شماره ۲۱۲ مورخ ۲۱/۰۲/۹۳ صادره از  ۱۰۸۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ترک انفاق به تحمل ۵ ماه حبس محکوم شده اند؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد. النهایه نظر به فقد سابقه سوء کیفری تجدیدنظرخواه مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات حبس وی به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل می گردد و با وصف تخفیف اعمال شده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می گرداند. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علوی فر ـ طهماسبی