عنوان: تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق

پیام: یکی از شروط تحقق بزه ترک انفاق، تمکین زوجه است.

شماره دادنامه قطعی :
9309970221901303
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/09/25
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ن.، متولد 1349، ساکن اسلامشهر، دایر بر ترک نفقه زوجه و فرزندان موضوع شکایت خانم ر. و عدم ثبت واقعه ازدواج دائم حسب مفاد کیفرخواست صادره به شماره 2486؛ دادگاه از توجه به مجموع اوراق پرونده، شکایت شاکیه و تحقیقات انجام شده در شعبه پنجم دادیاری و نیز تحقیقات انجام شده در مرحله رسیدگی در دادگاه و بررسی اظهارات شاکیه و نیز استماع دفاعیات متهم ضمن احراز بزه های ارتکابی وی را بابت اتهام ترک نفقه به تحمل چهار ماه حبس به استناد ماده 642 از قانون مجازات اسلامی و نیز از جهت اتهام ردیف دوم وی را به مستندات به ماده 49 از قانون حمایت خانواده 1391 به تحمل پنج ماه حبس (ضمن الزام وی به ثبت واقعه ازدواج با توجه به حکم مقرر در ماده قانون مرقوم) محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر ـ کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. نسبت به دادنامه شماره 848 مورخ 30/09/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که به موجب آن متهم در رابطه با اتهامات ترک انفاق و عدم ثبت ازدواج دائم موضوع شکایت خانم ر. به ترتیب به تحمل چهار ماه و پنج ماه حبس تعزیری محکوم گردیده؛ اولاً در رابطه با ترک انفاق نظر به سکونت شاکیه در خلخال و سکونت متهم در اسلامشهر و وجود اختلافات طولانی فی مابین طرفین مراتب تمکین شاکیه از همسر خود (متهم) محرز نبود، بنا به مراتب و این که پرداخت نفقه فرع بر تمکین است و در مورد عنوان اتهامی دیگر نظر به عدم وجود دلایل اثباتی و انکار شدید متهم و این که در مورد عدم پرداخت نفقه فرزندان نیز دلیلی در پرونده امر مشهود نمی باشد، علی هذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و با استظهار از اصل برائت و مستنداً به شق 1 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه متهم موصوف از اتهامات انتسابی تبرئه می شود. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اسماعیل نژاد ـ ایرانی

مطلب مرتبط :  ازاله بکارت به عنف