عنوان: تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق

پیام: یکی از شروط تحقق بزه ترک انفاق، تمکین زوجه است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۳۰۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۹/۲۵
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ن.، متولد ۱۳۴۹، ساکن اسلامشهر، دایر بر ترک نفقه زوجه و فرزندان موضوع شکایت خانم ر. و عدم ثبت واقعه ازدواج دائم حسب مفاد کیفرخواست صادره به شماره ۲۴۸۶؛ دادگاه از توجه به مجموع اوراق پرونده، شکایت شاکیه و تحقیقات انجام شده در شعبه پنجم دادیاری و نیز تحقیقات انجام شده در مرحله رسیدگی در دادگاه و بررسی اظهارات شاکیه و نیز استماع دفاعیات متهم ضمن احراز بزه های ارتکابی وی را بابت اتهام ترک نفقه به تحمل چهار ماه حبس به استناد ماده ۶۴۲ از قانون مجازات اسلامی و نیز از جهت اتهام ردیف دوم وی را به مستندات به ماده ۴۹ از قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ به تحمل پنج ماه حبس (ضمن الزام وی به ثبت واقعه ازدواج با توجه به حکم مقرر در ماده قانون مرقوم) محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر ـ کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. نسبت به دادنامه شماره ۸۴۸ مورخ ۳۰/۰۹/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که به موجب آن متهم در رابطه با اتهامات ترک انفاق و عدم ثبت ازدواج دائم موضوع شکایت خانم ر. به ترتیب به تحمل چهار ماه و پنج ماه حبس تعزیری محکوم گردیده؛ اولاً در رابطه با ترک انفاق نظر به سکونت شاکیه در خلخال و سکونت متهم در اسلامشهر و وجود اختلافات طولانی فی مابین طرفین مراتب تمکین شاکیه از همسر خود (متهم) محرز نبود، بنا به مراتب و این که پرداخت نفقه فرع بر تمکین است و در مورد عنوان اتهامی دیگر نظر به عدم وجود دلایل اثباتی و انکار شدید متهم و این که در مورد عدم پرداخت نفقه فرزندان نیز دلیلی در پرونده امر مشهود نمی باشد، علی هذا تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و با استظهار از اصل برائت و مستنداً به شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه متهم موصوف از اتهامات انتسابی تبرئه می شود. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اسماعیل نژاد ـ ایرانی