عنوان: تأثیر دادخواست طلاق در تحقق بزه ترک انفاق

پیام: ارائه دادخواست طلاق از سوی زوجه دلالت بر عدم تمکین وی داشته و مانع از تحقق بزه ترک انفاق است.


مستندات: ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۴۹۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۴/۳۰
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ تهران آقای ن.ع. متهم است به ترک انفاق، بدین شرح که شاکی در پرونده ارسالی از دادسرا اظهار داشته: ایشان همسر بنده می باشد و اقدام به ترک انفاق نموده؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و کیفرخواست صادره و اظهارات شاکی در دادسرا و اظهارنامه تمکین مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ متهم دادخواست طلاق از سوی شاکی دلالت بر عدم تمکین ایشان دارد و با توجه به این که انفاق در صورت تمکین زوجه لازم است، مستنداً به ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده شرط ترک انفاق که تمکین زوجه است تحقق نیافته، لذا حکم بر برائت از اتهام وارده صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل تجدیدنظرخواهی توسط شاکی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸۷ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شاکرنژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواه خانم ن.ز. نسبت به مفاد دادنامه شماره ۰۱۵۹ مورخ ۰۵/۰۳/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۸۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن شکایتی دایر بر ترک انفاق علیه آقای ن.ع. مطرح که دادگاه بدوی حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام نموده است؛ هیئت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال مؤثری ندارد. لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده ۲۵۷ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی پور ـ نجفی رسا