عنوان: تأثیر رابطه دوستی شاکیه و متهم در تحقق زنای به عنف و تعلق مهرالمثل و ارش البکاره

پیام: سابقه رابطه دوستی شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه زنای به عنف است لکن با احراز عدم رضایت واقعی شاکیه به زنا، وی مستحق ارش البکاره و مهرالمثل است.


مستندات: ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۳۱۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۹/۲۹
گروه رأی:
کیفری

خلاصه جریان پرونده

خانم ز. ، در مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۱ طی شکوائیه ای اعلام نموده: در مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۱ شخصی به نام س. که از مادرم مرا خواستگاری نمود بااطلاع از این که کسی در منزل ما نیست به منزل ما مراجعه و من از وی خواستم که منتظر شود تا چادر و روسری خودم را بردارم بازور وارد منزل شد و به من تجاوز نمود و … و بلافاصله متواری شد و نامبرده قبلاً برای کار کابینت در منزل ما کار می کرد که به من پیشنهاد ازدواج داد و بعد از چندهفته ای به من تجاوز کرد و بعد به مادرم گفت که قصد ازدواج دارد و در مورخ ۱۶/۰۴/۹۱ برای بار دوم به من تجاوز کرد و فرار کرد که آدرس وی را پیدا کردیم و دو بار به زور به من تجاوز کرد. و پزشکی قانونی در مورخ ۱۹/۰۴/۹۱ از شاکیه ز. معاینه به عمل آورد و اعلام کرد: … مدخوله است و مربوط به بیش از سه هفته گذشته می باشد. هم چنین کبودی … که مربوط به دو یا سه روز اخیر می باشد. متهم س. در پاسخ به شکایت شاکی گفته: شاکیه مشتری کابینت ما می باشد و من با او هیچ کاری نکردم (ص۱۱). و شاکیه ز. در مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۱ نزد قضات محترم شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران در شرح شکایت خود اظهار داشته: آقای س. از طریق معمارمان کار کابینت های ساختمان ما را انجام می داد. رفتیم به سر ساختمان او در حین کار به من پیشنهاد ازدواج داد. گفتم باید مادرم را در جریان بگذارم و از اردیبهشت ماه باهم ارتباط داشتیم. اولین بار سر ساختمان خودمان با من نزدیکی کرد و دومین مرتبه روز جمعه بود ساعت ۹:۳۰ در منزل خودم طبقه اول این کار را کرد. س: چرا ایشان را راه دادی وارد منزل شود؟ ج: مادرم رفته بود خرید درب ورودی را باز کردم دیدم س. است و آمد و به من تجاوز کرد. س: چرا بار اول شکایت نکردی؟ ج: دیدم کاری نکرده گفتم چیزی نیست و ترسیده بودم. س: آیا شما به س. پیامک دادید؟ ج: بله گفتم تو را دوست دارم او هم گفت شما را دوست دارم (ص۱۳و۱۴). و متهم س. نیز در همین تاریخ در دادگاه اظهار داشت: با این خانم زنا نکرده ام و رابطه ای نداشتم چند بار به من s.m.s زد و گفت تو را دوست دارم و یک بار به من زنگ زد و گفت چه گوشی را دوست داری گفتم اپل مجدداً دلم برای شما سوخت این گوشی را برای شما خریدم. س: چند وقت باهم ارتباط پیامکی داشتید؟ ج: از اردیبهشت ۹۱. س: چند بار به منزل شاکیه رفته اید؟ ج: خیلی زیاد ولی با ایشان نزدیکی نکردم. هیچ گاه من و او تنها نشده ایم (ص۱۵و۱۶). پزشکی قانونی طی نامه شماره۹۲۶۳/۳۱/۱-۱۱/۰۵/۹۱ به دادگاه اعلام کرد که وجود مایع منی بر روی یکی از سواپ های واژن مثبت می باشد (ص۳۱) و شاکی در مورخ ۲۷/۰۱/۹۲ دادگاه اظهار داشت: من به شکایت خود باقی هستم و تقاضای مجازات متهم را دارم و متهم اظهار داشت: نظریه پزشکی قانونی را قبول ندارم. شاکیه می خواست با او رابطه داشته باشم ولی من رابطه جنسی نداشتم (ص۵۶) و دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۰۰۰۱۱-۲۷/۰۱/۹۲ چنین رأی داد: در خصوص اتهام آقای س. فرزند …، دایر بر ارتکاب زنای به عنف موضوع شکایت خانم ز. مبنی بر این که متهم موصوف برابر اظهارات طرفین به منظور نصب کابینت در منزل مادر شاکیه و کشیده شدن پای متهم در منزل آنان و در تردد در منزل با شاکیه آشنا و اظهار علاقه صورت گرفته است و پیشنهاد ازدواج و قول مساعد به یکدیگر داده شده، لیکن براثر مراودات و ارسال پیامک های عاشقانه از سوی طرفین بین آن ها موجب وقوع زنا از طرق قُبل و دُبر مؤید به گواهی های پزشکی قانونی گردیده است و متهم منکر عمل زنا در کلیه مراحل رسیدگی گردیده است، ضمن این که موضوع تردد به منزل مادر شاکیه جهت نصب کابینت و آشنا شدن با شاکیه را در منزل مادر وی و تبادل پیامک ها را قبول نموده است؛ با عنایت به مراتب مذکور و اظهارات و اقاریر شاکیه درزمینهٔ آشنایی و ارتباط طرفین و اظهارات و دفاعیات غیرموجه متهم و مفاد گواهی های پزشکی قانونی زنای با وصف عنف احراز نمی گردد و از این حیث متهم تبرئه می گردد ولیکن در خصوص ارتکاب زنای غیر محصنه با عنایت به قرائن قویه در پرونده به ویژه اظهارات شاکیه و نحوه مدافعات متهم موصوف و گواهی های پزشکی قانونی و پیامک های متبادله فی مابین، بزه انتسابی به متهم (س.) علماً برای دادگاه محرز است و مستنداً به مواد ۶۳ و ۶۴ و ۱۰۵ و ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به تحمل یک صد ضربه حد شرعی جلد زنا محکوم می گردد (ص۶۱). رأی صادره ۱۰/۰۱/۹۲ به متهم و در مورخ ۰۵/۰۴/۹۲ به شاکیه ابلاغ شد که شاکیه در مورخ ۰۸/۰۴/۹۲ طی شرحی به تبرئه وی از حیث زنای به عنف اعتراض نموده و اجمالاً اعلام داشته که نامبرده نصاب کابینت محل مسکونی این جانب بوده و در اجرای این قرارداد وارد منزل ما شده و کسی در منزل نبود، به من حمله ور شد و مرا مورد تجاوز قرار داد و پرده بکارت را که حیثیت یک دختر مسلمان شیعه می باشد از بین برده است و در پی شکایت من متواری گردید که توانستم توسط مأمورین حین فرار او را دستگیر نماییم و تقاضای نقض حکم تبرئه وی را دارم که پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به تردد متهم س. به منزل شاکیه ز. و پیشنهاد ازدواج از سوی نامبرده و قول مساعد به یکدیگر و اظهار علاقه از سوی طرفین و ارسال پیامک های عاشقانه بین آنان و سایر محتویات پرونده عدم احراز زنا با وصف عنف توسط دادگاه وفق موازین قانونی است و اعتراض مؤثری از سوی تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که سبب نقض حکم برائت از اتهام معنونه گردد، لذا مستنداً به بند الف ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث با رد تجدیدنظرخواهی خانم ز. تأیید و ابرام می شود. ولیکن نظر به این که دادگاه با توجه به استدلال مندرج در رأی صادره زنای غیر محصنه توسط متهم (س.) را از طریق حصول علم متعارف احراز نموده و وی را به تحمل یک صد ضربه تازیانه موضوع ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است و به گواهی پزشکی قانونی که حاکی از ازاله بکارت شاکیه می باشد نیز استناد نموده است و این رأی حتی مورد اعتراض متهم نیز قرار نگرفته است و دادگاه شاکیه را محکوم ننموده و او را مستحق مجازات ندانسته است و راجع به تبعات ازاله بکارت غیر همسر موضوع ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و فتاوی حضرت امام (ره) اظهارنظر ننموده است که پرونده جهت اظهارنظر در این قسمت به دادگاه صادرکننده رأی عودت داده می شود.
رئیس شعبه هفتم دیوان عالی کشور ـ مستشار
انتظاری ـ طالبی