عنوان: تأثیر صدور حکم قطعی تمکین

پیام: صدور حکم قطعی تمکین علیه زوجه مانع از تحقق بزه ترک انفاق می باشد.


مستندات: بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۴۳۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۱/۳۰
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام متهم به نام م. فرزند الف. دایر بر ترک انفاق موضوع شکایت م.ر. دادگاه با توجه به انکار متهم در جلسه دادگاه و صدور رأی بر الزام به تمکین شاکیه ازسوی دادگاه شعبه ۲۸۳ خانواده و فقد ادله محکمه پسند مستندا ًبه اصل برائت حکم برائت متهم صادر می نماید رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۸۲دادگاه جزایی تهران-رضوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ر.فرزند غ. از دادنامه شماره ۹۱۰۵۶۴ موضوع پرونده کلاسه ۹۰۲۰۹۰ شعبه ۱۰۸۲ دادگاه جزایی تهران که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه خانم م. علیه تجدیدنظرخوانده آقای م.خ. دایر بر ترک انفاق حکم برائت صادرگردیده است دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعترض مؤثری که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه اقامه و ابراز نشده است و با توجه به صدور حکم تمکین شاکیه ازسوی دادگاه شعبه ۲۸۳ خانواده که مورد استناد دادگاه محترم بدوی قرارگرفته و این رأی در دادگاه محترم تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است. رأی صادره وفق موازین قانونی اصداریافته و ایراد و اشکالی در آن ملحوظ نمی باشد علی هذا به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیــفری ضمــن رد تجـــدیدنظرخواهی دادنامــه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شهرابی فراهانی ـ موسی پور