عنوان: تأثیر عدم قدرت جنسی زوج بر میزان مهریه در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی

پیام: اگر زوج به علت کهولت سن، قدرت جنسی برای آمیزش نداشته باشد حتی در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی نیز مکلف به پرداخت تمام مهریه می باشد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۵۴۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۰۵
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.م. با وکالت آقای خ.ص. به طرفیت خانم م.الف. فرزند الف. به خواسته صدور حکم طلاق با توجه به مفاد دادخواست خواهان که اعلام نموده است در مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ مطابق سند نکاحیه شماره ۱۳۵۳۳ دفتر رسمی ازدواج شماره ۸۶ تهران با خوانده ازدواج نمودم و چون خوانده سوء معاشرت دارد خواستار مطلقه نمودن زوجه هستم که با توجه به اظهارات طرفین در طول رسیدگی و جلب نظر داوران زوجین، دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به خواهان اجازه داده می شود تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به مطلقه نمودن زوجه به طلاق بائن (به جهت یائسه بودن وی) اقدام نماید اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منوط است به این که زوج نقداً مهریه زوجه (چهل سکه تمام) را به وی بپردازد و زوجه غیر از مهریه ادعایی ندارد و استدلال وکیل محترم خـواهان مبنـی بر لزوم پرداخت نصف مهریه نیز باطل است چرا که اولاً ـ خوانده مدعی است با شوهرش نزدیکی کرده است. ثانیاً ـ مرد ۸۴ ساله ای که اساساً قدرت جنسی برای آمیزش نداشته (حسب ادعای وکیل محترم خواهان) قبل از وقوع نکاح نیز می دانسته که زوجه را برای جنبه های دیگر ازدواج به عقد خود در می آورد و به همین منظور نیز مهریه اندکی را منظور نموده است و بدیهی است که نزدیکی یا معاشقه یا مضاجعه مرد ۸۴ ساله نباید به سان رفتار جنسی یک مرد جوان باشد. این رأی حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۵۸ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حسن زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. با وکالت آقای خ.ص. نسبت به آن بخش از رأی موضوع دادنامه شماره ۰۰۲۲۵ ـ ۲۱/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۲۵۸ دادگاه عمومی خانواده که بر الزام زوج به پرداخت کل مهریه هنگام اجرای صیغه طلاق، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی کرمانی