عنوان: تأثیر وجود فرزند بر پذیرش دعوای طلاق

پیام: در مواقعی که طلاق به مصلحت فرزند مشترک زوجین نباشد این موضوع از عوامل صدور حکم بطلان دعوای طلاق زوجه باشد.


مستندات: ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۹۸۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۱۱/۲۰
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم خ.ح. فرزند ع. متولد ۱۳۵۱ به طرفیت همسرش آقای ب.م. فرزند ه. به خواسته صدور حکم طلاق توجهاً به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان در مورد اعتیاد زوج به مواد مخدر هیچ گونه دلیل و مدرکی ارائه نداده و در مورد تأدیه و تأمین نشدن نفقه نیز می توانست شکایت کیفری و حقوقی نماید ضمن اینکه فرزند مشترک ۲۱ ساله دارند و طلاق به مصلحت آن ها نیست علی هذا خواسته موجه نبوده استناداً به مواد ۱۲۵۷ قانون مدنی بطلان دعوی مشارٌالیها را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران و پس قابل فرجام در دیوان عالی کشوراست.
رئیس شعبه ۲۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزایی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم خ.ح. به طرفیت آقای ب.م. از دادنامه شماره ۹۲۰۱۴۱۱-۳۰/۹/۹۲ شعبه ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه در مورد صدور حکم طلاق به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۲۱/۱/۷۹ ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض ٌعنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب مواد ۳۹۷ و۳۶۸ قانون فوق الذکر ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا