عنوان: تأثیر وجود فرزند بر پذیرش دعوای طلاق

پیام: در مواقعی که طلاق به مصلحت فرزند مشترک زوجین نباشد این موضوع از عوامل صدور حکم بطلان دعوای طلاق زوجه باشد.


مستندات: ماده 1257 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970222601984
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/20
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم خ.ح. فرزند ع. متولد 1351 به طرفیت همسرش آقای ب.م. فرزند ه. به خواسته صدور حکم طلاق توجهاً به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان در مورد اعتیاد زوج به مواد مخدر هیچ گونه دلیل و مدرکی ارائه نداده و در مورد تأدیه و تأمین نشدن نفقه نیز می توانست شکایت کیفری و حقوقی نماید ضمن اینکه فرزند مشترک 21 ساله دارند و طلاق به مصلحت آن ها نیست علی هذا خواسته موجه نبوده استناداً به مواد 1257 قانون مدنی بطلان دعوی مشارٌالیها را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران و پس قابل فرجام در دیوان عالی کشوراست.
رئیس شعبه 233 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزایی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم خ.ح. به طرفیت آقای ب.م. از دادنامه شماره 9201411-30/9/92 شعبه 233 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه در مورد صدور حکم طلاق به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض ٌعنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب مواد 397 و368 قانون فوق الذکر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا

مطلب مرتبط :  درخواست طلاق به‌علت ناباروری زوج