عنوان: تأمین مسکن به‌عنوان شرط تمکین

پیام: زوج مکلف است مسکن مناسب شأن زوجه که لازمه تمکین زوجه است، تهیه نماید.


مستندات: مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۹۷۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۲/۰۸
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

دادخواست خانم ف.الف. فرزند ف. با وکالت آقای م.ف. و خانم س.چ. به طرفیت شوهرش آقای م.ی. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تهیه مسکن مناسب شأن زوجه به نظر دادگاه دعوی خواهان قابل اجابت نیست، زیرا زوجه نسبت به نفقات معوقه گذشته حق طرح دعوی در دادگاه را دارد و مسکن نیز جزئی از نفقه است و پرداخت نفقه به زوجه منوط به تمکین وی از زوج است و چون تمکین زوج در آتیه از زوج، امری است که احراز آن برای دادگاه ممکن نیست؛ بنا به مراتب، الزام زوج به تأمین نفقه آتیه زوجه نیز فاقد وجاهت قانونی است. مستنداً به مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۰۸ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبة ۲۷۷ دادگاه عمومی خانواده تهران – احمدی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

حسب حکایت محتویات پرونده پیوست خانم ف.الف. با وکالت آقای م.ف. و خانم س.چ. به طرفیت آقای م.ی. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۱۵۵۳ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۷۷ دادگاه شماره ۹۱۰۰۱۵۵۳ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران از جهت رد دعوی زوجه مبنی بر الزام زوج به تهیه مسکن مستقل تجدیدنظرخواهی نموده است که با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی مطروحه وارد به نظر می رسد، زیرا اولاً: براساس گزارش شورای حل اختلاف پیوست دادخواست بدوی و ادعای زوجه، منزل محل زندگی ایشان تخلیه گردیده است و به ناچار در محل زندگی پدرش (پدرزوجه) به اتفاق دو فرزند خویش سکنی گزیده است. ثانیا-ً تجدیدنظرخوانده علی رغم ارائه مدارک و ادعای تجدیدنظرخواه و ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وی در پاسخ تجدیدنظرخواهی و ادعای زوجه با وصف ابلاغ قانونی پاسخ نداده است. ثالثاً- دعوی خواهان مرحله نخستین و تجدیدنظرخواه فعلی الزام به تهیه مسکن متناسب با شأن زوجه می باشد که با توجه به مراتب مذکور، به اعتقاد این دادگاه، بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه بدوی، لازمه تمکین زوجه، تهیه مسکن توسط زوج است و در موضوع پرونده، تجدیدنظرخواه فاقد محل سکونت است و با وجود اعلام آمادگی زوجه برای تمکین، استدلال دادگاه بدوی منطبق با موازین قانونی به نظر می رسد. بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی زوجه و نقض دادنامه مذکور مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی و مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ قانون مدنی حکم به الزام مرحله نخستین به تهیه منزل و مسکن و اثاث البیت متناسب با شأن زوجه صادر و اعلام می گردد. این رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا – نجم آبادی