عنوان: تاثیر توافق زوجین در تعیین موعد آغاز زندگی مشترک در استحقاق نفقه

پیام: توافق طرفین در تعیین موعد عروسی و آغاز زندگی مشترک یک سال پس از عقد دائم، بیانگر عدم تعهد بر انفاق و تعلیق آن تا آغاز زندگی مشترک است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۶۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۶/۲۷
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خانم م.هـ .س. فرزند ک. به طرفیت آقای الف.ق. فرزند غ. با وکالت آقای ح.ن. و خانم ب.ن. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از ۱۶ / ۸ / ۹۰ لغایت صدور اجرای آن از قرار ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال با احتساب هزینه های دادرسی جمعاً مقوم بر ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال از توجه به جامع محتویات پرونده ازجمله اظهارات طرفین و کپی عقدنامه پیوست علقه زوجیت دائم فی ما بین طرفین برای دادگاه محرز است با توجه به شرح دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه به محض وقوع عقد نفقه زن به عهده شوهر می باشد و در این پرونده وکیل خوانده دلیلی مبنی بر پرداخت نفقه از خوانده به خواهان ارائه نکرده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۱۲۰۶ و ۱۱۰۲ و ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ و ۱۱۱۱ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۱۹۸ آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ماهیانه ۰۰۰/۰۰۰/ریال از ۱۶/۸/۹۰ لغایت صدور حکم (۲۱/۲/۹۲) با تعیین دادگاه به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ فریدونی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای الف.ق. (زوج) به طرفیت خانم م.س. (زوجه) نسبت به دادنامه شماره ۲۱۸ مورخ ۲۱/۲/۹۲ صادره از شعبه هشتم دادگاه خانواده شهرری که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تأدیه نفقه معوقه همسرش از تاریخ وقوع عقد نکاح (۱۶/۸/۹۰) تا تاریخ صدور حکم (۲۱/۲/۹۲) به اضافه هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده گردیده است وارد و موجه است و رأی دادگاه مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا با توجه به مندرجات پرونده و اظهارات و توضیحات طرفین موقع عقد بنا بر این بوده که تیرماه سال ۱۳۹۱ طرفین عروسی نموده وزندگی مشترک را شروع نمایند یعنی بنا بر این بوده که در مدت مذکور زوجه در منزل پدرش سکونت نموده و از او ارتزاق نماید به عبارت دیگر در این مدت بنا بر عدم انفاق است علاوه بر اینکه در مدت مذکور زوجه در تمکین کامل زوج نبوده و از او تمکین خاص نکرده است از تیرماه سال ۱۳۹۱ به بعد نیز حاضر به شروع زندگی مشترک و تمکین نشده و دلیلی نیز بر وجود عذر موجه و مانع شروع اقامه ننموده است و حسب الاقرار تا فروردین سال جاری از حق حبس استفاده نکرده است و مهریه خود را فروردین ماه سال جاری، تقدیم دادخواستی مطالبه کرده که اخطاریه مربوطه در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ به زوج ابلاغ شده است بنابراین استفاده از حق تا تاریخ مذکور منتفی است درنتیجه زوجه حداکثر نفقه حدود یک ماه از ۲۴/۱/۹۲ تا ۲۲/۲/۹۲ را استحقاق دارد و نسبت به قبل از مدت مذکور مستحق نفقه نمی باشد به همین سبب با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته در مورد نفقه معوقه زوجه از تاریخ عقد تا ۲۴/۱/۹۲ نقض و حکم بر بی حقی زوجه صادر می گردد و لکن رأی دادگاه در مورد نفقه زوجه از تاریخ ۲۴/۱/۹۲ تا تاریخ صدور حکم به لحاظ استفاده زوجه از حق حبس تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ ارژنگی