عنوان: تاریخ شروع استحقاق اجرت‌المثل ایام زوجیت

پیام: استحقاق در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از زمانی خواهد بود که زوجین زیر یک سقف زندگی مشترک را شروع کرده و زوجه زحماتی را در منزل مشترک متحمل شده باشد نه از تاریخ عقد ازدواج.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۳۸۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۳/۱۲
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ف.الف. با وکالت آقای ح. به طرفیت آقای ک.ش. به خواسته صدور حکم به الزام زوج به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت توضیحاً که خواهان به استناد فتوکپی مصدق سند عقد نکاح که حکایت از رابطه زوجیت بین طرفین پرونده دارد تقاضای به شرح مذکور مطرح کرده است در جلسه دادرسی اظهار داشته از تاریخ ۱۷/۱۲/۷۳ موکله برای زوجه در منزل و وی زحمت کشیده و طبق نظر کارشناس اجرت المثل ایام زوجیت را مطالبه می کنم خوانده در مقام دفاع اعلام کرده است تمامی هزینه های متعارف زوجه در طول زندگی مشترک پرداخت شده است اقساط وام زوجه و هزینه های خود و خودروی وی را پرداخت کرده ام هزینه های درمان وی را پرداخت کرده است دادگاه با عنایت به خواسته خواهان دفاعیات خوانده ادعای خواهان را ثابت تشخیص داده و با لحاظ ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۵۱۹-۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۱۰۶ بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۰۰/۴۴۱ تومان بابت هزینه دادرسی و کارشناس صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظرخواهی استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ خادمی ممان

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.ش. به طرفیت خانم ف.الف. از دادنامه شماره ۹۲۰۲۷۲۴-۶/۱۲/۹۲ شعبه محترم ۴ دادگاه خانواده اسلامشهر که به موجب آن حکم به محکومیت خوانده بدوی تجدیدنظرخواه به پرداخت اجرت المثل از تاریخ ۱۷/۱۲/۷۳ به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۲۱/۱/۷۹ ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌ عنه را با عنایت به اینکه وصول مطالبه اجرت المثل از زمانی خواهد بود که زوجین زیر یک سقف زندگی مشترک را شروع کرده باشند و زحماتی را زوجه در منزل مشترک متحمل شده باشد نه از تاریخ عقد ازدواج لذا ضمن اصلاح دادنامه و محاسبه اجرت المثل از زمان شروع زندگی در زیر یک سقف آن هم توسط اجرای احکام مدنی دادگاه مدنی تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا