عنوان: تجویز ازدواج مجدد در صورت عدم تمکین زوجه

پیام: چنانچه زن از شوهر خویش تمکین ننماید و از انجام وظایف زوجیت امتناع نماید مرد می تواند همسر دوم اختیار کند.


مستندات: ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۹۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۱/۰۱
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای م.ر. فرزند ع. به طرفیت خانم ز.الف. فرزند ه. به خواسته صدور حکم مبنی بر ازدواج مجدد به شرح دادخواست تقدیمی؛ دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه به لحاظ قانونی چنانچه زن از شوهر خویش تمکین ننماید و از انجام وظایف زوجیت امتناع نماید مرد می تواند همسر دوم اختیار نماید و با عنایت به اینکه در این پرونده حسب دادنامه شماره ۹۱۰۰۲۷۹-۲۳/۲/۹۱ صادره از این شعبه که درشعبه ۴۷ تجدیدنظر استان قطعی شده، دعوی تمکین زوج پذیرفته شده و عدم ایفاء وظایف زناشوئی توسط زوجه به اثبات رسیده و نامبرده محکوم به تمکین گردیده است و با توجه به اینکه خوانده دلیل و مدرک محکمه پسند بر رد دعوی اقامه نکرده است. لذا دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه دانسته مستنداً به ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده به خواهان اذن می دهد تا همسر دوم اختیار نموده و بین همسران خویش به عدالت رفتار نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۷۸ دادگاه عمومی خانواده تهران – سیاه سرانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ز.الف. به طرفیت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۵۰۰۱۰۶۳ مورخه ۳/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۷۸ دادگاه خانواده تهران مبنی بر اجازه ازدواج مجدد که به موجب آن حکم به اجازه ازدواج مجدد فقط برای یک نوبت صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه قرار گرفته است موجه تشخیص داده نمی شود. لذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است، بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا – نجم آبادی