عنوان: تحقق رابطه زناشویی با تحقق نزدیکی بطور مطلق

پیام: با انجام نزدیکی از دبر، زوجه مستحق دریافت تمام مهریه مذکور در سند ازدواج بوده و طلاق نیز رجعی محسوب می گردد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۲۶۶
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۱/۲۴
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست ع.ب. فرزند ع. با وکالت الف.ک. به طرفیت ف.ر. فرزند ع. با وکالت م.ف. با توجه به محتویات پرونده و سند نکاحیه ثبتی که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین از تاریخ ۱۷/۶/۱۳۹۰ را دارد و دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان و خواهان دائر بر این که به لحاظ سوء رفتار خوانده ادامه زندگی مشترک مقدور نمی باشد و خواهان [خواستار] طلاق می باشد که وکیل خوانده ضمن تکذیب ادعای خواهان مخالفت موکل خویش را با طلاق اعلام نموده و اینکه در صورت صدور حکم طلاق خواهان می بایست حقوق مالی خوانده را پرداخت نماید. النهایه دادگاه با توجه به مراتب فوق و حدیث نبوی »الطلاق بید من اخذ بالساق« و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که اختیار طلاق را به مرد داده است و این که علی رغم تلاش دادگاه و داوران جهت سازش، دعوی منتهی به مصالحه نشده است. دادگاه خواسته را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۳و۱۱۴۴ از قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش را صادر و اعلام می نماید. در خصوص نوع طلاق با توجه به اظهارات زوج که رابطه زناشوئی برقرار نشده است که وکیل خوانده ادعا نموده با موکل وی از دبر نزدیکی صورت گرفته است و دادگاه زوجه را برای بررسی وضعیت بر قراری رابطه زناشوئی به پزشکی قانونی معرفی نموده است که درگواهی مذکور آمده است پرده بکارت بدون پارگی می باشد و در نزدیکی از دبر نیز بطور قطع دلیلی بر ایجاد رابطه زناشوئی نمی باشد. لذا به لحاظ دوشیزه بودن زوجه، نوع طلاق بائن غیر مدخوله می باشد. درخصوص حقوق مالی زوجه خواهان موظف به پرداخت نصف مهریه خوانده شامل ۶۲ سکه تمام طلا و نصف هزینه سفر حج عمره می باشد. ضمناً خواهان موظف به استرداد جهیزیه زوجه است و با توجه به این که زوجه از تاریخ ۱۵/۳/۹۱ در منزل پدرش بسر می برد که زوج اذعان داشته وی زوجه را به منزل پدرش برده است؛ خواهان موظف به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ ۱۵/۳/۹۱ تا زمان اجرای صیغه طلاق ماهانه ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال می باشد و با عنایت به تقاضای وکیل زوجه، خواهان موظف به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال اجرت المثل بابت سه ماه زندگی مشترک به خوانده می باشد. اعتبار دادنامه مذکور سه ماه پس از ابلاغ می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۵۳ دادگاه عمومی خانواده تهران – حجت نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۹۱۰۱۲۵۳-۱/۸/۹۱صادره از شعبه ۲۵۳دادگاه عمومی خانواده که الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت مهریه، نفقه معوقه، اجرت المثل و درخواست تقسیط مبالغ موضوع محکومیت اشعار دارد. به فرض اعسار تجدیدنظرخواه، تجدیدنظرخواه پس از قطعیت دادنامه می تواند درخواست اعسار نماید، لذا درخواســــت وی مـــردود اعلام مـــی گردد. در خـــصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. با وکالت خانم م.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه که بر الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت نصف مهریه به لحاظ دوشیزه بودن زوجه اشعار دارد، نظر به این که زوجه در کلیه لوایح تقدیمی اظهار داشته است که زوج رابطه زناشوئی را از دبر انجام و بر این امر سوگند یاد نمود و نظریه پزشکی قانونی نیز به شماره ۲۳۹۷۱/م /۱۳/۱ مورخ ۲/۷/۹۱ مؤید این امر می باشد. لذا با تصحیح طلاق بائن به طلاق رجعی و محکومیت زوج به پرداخت ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال بابت نفقه ایام عده و اصلاح محکومیت زوج به پرداخت مهریه کامل نتیجتاً رأی تجدیدنظرخواسته را وفق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
معنوی – مدنی