تحلیل حقوقی مهریه عندالاستطاعه یا عندالمطالبه

چکیده

مطابق دستورالعمل ش ۱/۳۴/۵۳۹۵۸ – ۱۳۸۵/۱۱/۷ سازمان ثبت اسناد و املاک، سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلف اند مفاد دو شرط ضمن عقد مهریه عندالمطالبه یا مهریه عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها انتخاب شود و بدینوسیله فرض «ممتنع بودن زوج»، موجود در مادة ۲ قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی در خصوص مهریه تغییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. به نظر می رسد قسیم یکدیگر قرار دادن شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در دستورالعمل سازمان ثبت غیرمنطقی است و از نظر حقوقی نیز وصول مهریه را مشکل می نماید و احتمال اضرار از طرف زوج را افزایش می دهد. در این نوشتار، این دو شرط از نظر فقهی و حقوقی بررسی گردید و معلوم شد رویکرد این دستورالعمل بر خلاف روح بند ۳ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶ و ماده ۵۸ ق.ت.ا.و. ۱۳۱۸ می باشد. همچنین عدم امکان صدور اجرائیه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت، محدودیتی ناموجه برای زن می باشد.

کلیدواژه‌ها

  • دین -اجل -مهریه عندالاستطاعه -مهریه عندالمطالبه -دین لازم التادیه

برای دریافت مقاله روی لینک زیر کلیک کنید:

تحلیل حقوقی مهریه عندالاستطاعه یا عندالمطالبه