عنوان: ترک انفاق قبل از شروع زندگی مشترک

پیام: عدم پرداخت نفقه زوجه قبل از شروع زندگی مشترک با وجود سایر شرایط، مصداق بزه ترک انفاق است.


مستندات: ماده 53 قانون حمایت خانواده

شماره دادنامه قطعی :
9309970224800234
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/02/28
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران علیه آقای ر.ص. فرزند الف. دایر بر ترک انفاق نسبت به خانم س.الف.، حسب اظهارات شاکیه در جلسه رسیدگی دادگاه، عقد ازدواج صورت گرفته ولی هنوز با یکدیگر زیر یک سقف زندگی نکرده اند و اصطلاحاً عروسی انجام نشده است. لذا تحقق ارکان تشکیل دهنده بزه موصوف احراز نمی شود و مستنداً به مواد 120 و 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ معصومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره 301040 مورخ 13/11/1392 شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برائت آقای ر.ص. از اتهام ترک انفاق (عدم پرداخت نفقه همسرش تجدیدنظرخواه) به استدلال این که عقد ازدواج صورت گرفته ولی هنوز با یکدیگر در زیر یک سقف زندگی نکرده اند و اصطلاحاً عروسی انجام نشده است که ظاهراً منظور این است که تشکیل خانواده مشترک نداده و به طور مشترک در یک محل زندگی نمی کنند؛ دادگاه با توجه به مفاد شکایت شاکیه خصوصی و اظهارات و ادعای وی مفاداً آن که با وجود انعقاد عقد نکاح بین مشارالیها و زوج اعلام آمادگی وی به تشکیل زندگی مشترک اولاً زوج نسبت به تشکیل زندگی مشترک و اجابت به خواسته زوجه اقدام ننموده است. ثانیاً با وجود تعیین وقت دادرسی در دادگاه بدوی و دعوت زوج جهت حضور در جلسه مورخ 13/11/1392 نه در دادگاه حضور یافته و نه دفاعی نسبت به شکایت و ادعای شاکیه خصوصی به عمل آورده است و نه اقدام به پرداخت و تهیه نفقه زوجه خود نموده است و با التفات به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود و مفاد سند نکاح بین آنان که مشعر است چند سال است بین آنان علقه زوجیت ایجاد شده است و مفاد شکایت بی شائبه مقرون به صحت شاکیه خصوصی و با عنایت به مدلول ماده 53 قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب با موجه تشخیص شدن تجدیدنظرخواهی مستنداً به مدلول بند چهارم قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته آقای ر.ص. به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. این رأی غیابی است و ظرف بیست روز بعد از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه است.
رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ کریمی یزدی

مطلب مرتبط :  تأثیر تصمیم زوجین به طلاق بر عدم وقوع جرم ترک انفاق