عنوان: ترک انفاق قبل از شروع زندگی مشترک

پیام: عدم پرداخت نفقه زوجه قبل از شروع زندگی مشترک در صورت تمکین خاص زوجه، مصداق بزه ترک انفاق است.

شماره دادنامه قطعی :
9309970221900962
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/07/30
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ع. آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر ترک انفاق نسبت به زوجه دائمش بانو س. موضوع کیفرخواست شماره … (بدون شماره) مورخ 20/11/92 دادستانی محترم شهریار نظر به محتویات پرونده با توجه به این که حسب اظهار صریح شاکی که در جلسه دادرسی به عمل آمده نامبرده همچنان دوشیزه بوده و زوجین عروسی نگرفته و زیر سقف مشترک نرفته اند به اعتقاد دادگاه ترک انفاقی که واجد وصف جزایی باشد مربوط به وضعیت مابین زوجین است که عروسی گرفته و در رابطه آن دو زوجه موظف به تمکین در مفهوم خاص آن باشد، علی هذا هرچند ازنظر حقوقی متهم موظف به پرداخت نفقه زوجه خود می باشد ولی این ترک وظیفه نمی تواند واجد وصف کیفری باشد. بنا به مراتب دادگاه به علت عدم وقوع جرم مستند به بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت متهم را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهریار ـ رضایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. نسبت به دادنامه شماره 1217 مورخ 21/12/92 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهریار که به موجب آن در مورد شکایت مشارالیه علیه آقای ع. به اتهام ترک انفاق حکم برائت صادر گردیده است؛ با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره و با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی این مرجع و نظر به این که متهم در جلسه مورخ 07/07/93 اظهار نمود که بعد از عقد حدود سه یا چهار بار همسرش تمکین خاص داشته است و از طرفی طی رأی شماره 683 مورخ 29/05/92 صادره از شعبه 23 تجدیدنظر استان تهران سابقه محکومیت قطعی به اتهام مذکور دارد و متهم دفاع موجهی به عمل نیاورده است و با لحاظ کیفرخواست صادره بزه انتسابی محرز است. لهذا به استناد بند 4 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 53 قانون حمایت خانواده و با رعایت ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به جهت وضع خاص مرتکب و میزان درآمد مشارالیه و تناسب بیشتر مجازات ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته آقای ع. را به اتهام ترک انفاق همسرش (تجدیدنظرخواه) به ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نبوی لاریمی ـ ایرانی

مطلب مرتبط :  تأثیر نشوز بر ترک انفاق