عنوان: تعارض تمکین و حق اشتغال

پیام: در صورت تعارض بین حقوق زوجین، تمکین زوجه مقدم بر حق اشتغال وی در شهر خارج از محل زندگی مشترک است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۶۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۴/۱۷
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ک.ن. فرزند ع. به طرفیت خوانده گ.ن. فرزند د. با وکالت م.ح. به خواسته الزام خوانده به تمکین دادگاه باملاحظه محتویات پرونده ضمن احراز رابطه زوجیت اصحاب دعوی حسب دلالت مندرجات سند نکاحیه پیوست پرونده نظر به اینکه وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار نمود که زوجه معلم می باشد و نامبرده در شهرستان رامسر مشغول به کار معلمی است و انتقال وی از شهرستان به تهران مشکل است و دادگاه با توجه به استعلام به عمل آمده از مدیریت آموزش وپرورش شهرستان رامسر به شماره ۲۰۵/۱۳۳۹۱ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲ پاسخ اداره مربوطه مبنی بر نیاز شهرستان به آموزگار ابتدایی و عدم امکان جایگزین نمودن نیرو در طول سال تحصیلی و عدم انتقال زوجه در شرایط فعلی نظر به اینکه حسب مفاد عقدنامه زوجین به شماره ۲۶۵۷-۲۹/۷/۷۱ دفتر رسمی ازدواج . . . تهران زوج متعهد گردیده که مانع تحصیل و نیز مانع ادامه اشتغال زوجه به معلمی نگردد و صرف نظر از اینکه زوج نیز دلیلی بر تهیه مسکن مناسب در تهران ارائه نداده ازآنجاکه عدم حضور زوجه در منزل مشترک ادعایی زوج واقع در تهران به اختیار و اراده وی نبوده لذا دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۲۸۶ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ رضوانی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.ن. (به طرفیت) خانم گ.ن. از دادنامه شماره ۱۹۶۸ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ اصداری از شعبه ۲۸۴ تهران که به موجب آن در مورد دعوی خواهان به خواسته الزام زوجه به تمکین، حکم به بطلان دعوا صادر گردیده است باملاحظه محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اعتراض وارد و موجه می باشد زیرا اولاً در عقدنامه صرفاً اجازه اشتغال داده شده و محل آن به انتخاب زوجه قرار داده نشده است ثانیاً در صورت تعارض بین حقوق زوجین، حق زوج در امر تمکین زوجه مقدم بر حق اشتغال وی در شهر خارج از محل زندگی مشترک می باشد ثالثاً در جوابیه اداره آموزش وپرورش شهرستان رامسر آمده است خانم گ.ن. به دلیل عدم امکان جایگزین نمودن نیرو در طول سال تحصیلی، انتقال نامبرده فعلاً امکان پذیر نمی باشد با این کیفیت چون سال تحصیلی خاتمه یافته زوجه در جهت حل مشکل خانوادگی می تواند در جهت انتقال اقدام نماید رابعاً زن باید در منزل شوهر باشد و اجازه در حد خروج از منزل جهت اشتغال بوده است علی هذا مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن دادنامه تجدیدنظر خواسته در رابطه با ادعای مطروحه آقای ک.ن. به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۸ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم الزام زوجه به تمکین از زوج صادر می نماید رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ پایدار پویا