عنوان: تعدیل تقسیط مهریه

پیام: اعسار از امور حادث است و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۹۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۶/۱۹
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی (الف. ه. پ.) به طرفیت (ز. غ.) به خواسته تعدیل در تقسیط مهریه تحت دادنامه شماره ۵۰۰۳۴۴ مورخه ۲۷/۲/۹۰. نظر به اینکه در مانحن¬ فیه سابقاً در خصوص ادعای اعسار زوج اتخاذ تصمیم گردیده است و نحوه تعیین اقساط نیز عادلانه و متناسب با وضعیت مالی و معیشتی زوج بوده است، لذا دادگاه دعوی مطروحه را ثابت و مسلّم ندانسته و با استناد به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران   می¬باشد.
رئیس شعبۀ ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران – بـیـگی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ه. پ.) به طرفیت خانم (ز. غ.) از دادنامه شماره ۰۲۱۳۱ مورخ۲۰/۱۲/۹۰ صادره از شعبۀ ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن درخصوص دعوی مطروحه وی به طرفیت مشارٌالیها خانم (ز. غ.) به خواسته تعدیل اقساط محکوم به (مهریه مشارٌالیها) حکم بر بطلان دعوی تصدیرگردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می¬داند، زیرا اعسار از امور حدثی بوده و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام تا تصالح قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد. در مانحن¬فیه نیز باتوجه به توضیحات تجدیدنظرخواه در دادخواست تقدیمی و لوایح تنظیمی و مستندات ابرازی و شهادت شهود و  اینکه تجدیدنظرخوانده نیز نتوانسته اموال بلامعارض دیگری جهت وصول محکوم به معرفی کند و نیز دلیلی بر توانائی پرداخت زاید بر آنچه که در این پرونده ازسوی تجدیدنظرخواه ارائه شده، اقامه نگردیده و اینکه رأی معترضٌ¬عنه بدون در نظرگرفتن این مبانی صادرگردیده، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، با وارد دانستن اعتراض، دادنامۀ معترضٌ¬عنه یادشده را نقض و به موجب ماده ۱قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی و ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی رأی برتقلیل میزان اقساط ماهیانه از یک سکه بهارآزادی به ماهی نیم سکه بهارآزادی صادر و اعلام می-دارد. رأی دادگاه به استناد ماده۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است.
مستشاران شعبۀ ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی –  سیفی