عنوان: تعدیل تقسیط مهریه

پیام: اعسار از امور حادث است و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد.

شماره دادنامه قطعی :
9109970222601090
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/06/19
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی (الف. ه. پ.) به طرفیت (ز. غ.) به خواسته تعدیل در تقسیط مهریه تحت دادنامه شماره 500344 مورخه 27/2/90. نظر به اینکه در مانحن¬ فیه سابقاً در خصوص ادعای اعسار زوج اتخاذ تصمیم گردیده است و نحوه تعیین اقساط نیز عادلانه و متناسب با وضعیت مالی و معیشتی زوج بوده است، لذا دادگاه دعوی مطروحه را ثابت و مسلّم ندانسته و با استناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می¬نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت 20روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران   می¬باشد.
رئیس شعبۀ 201 دادگاه خانواده تهران – بـیـگی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ه. پ.) به طرفیت خانم (ز. غ.) از دادنامه شماره 02131 مورخ20/12/90 صادره از شعبۀ 201 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن درخصوص دعوی مطروحه وی به طرفیت مشارٌالیها خانم (ز. غ.) به خواسته تعدیل اقساط محکوم به (مهریه مشارٌالیها) حکم بر بطلان دعوی تصدیرگردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می¬داند، زیرا اعسار از امور حدثی بوده و تابع ملائت یا بضاعت فعلی مدیون است و احکام تا تصالح قبلی مانع تجدیدنظر در میزان اقساط پرداختی نخواهد شد. در مانحن¬فیه نیز باتوجه به توضیحات تجدیدنظرخواه در دادخواست تقدیمی و لوایح تنظیمی و مستندات ابرازی و شهادت شهود و  اینکه تجدیدنظرخوانده نیز نتوانسته اموال بلامعارض دیگری جهت وصول محکوم به معرفی کند و نیز دلیلی بر توانائی پرداخت زاید بر آنچه که در این پرونده ازسوی تجدیدنظرخواه ارائه شده، اقامه نگردیده و اینکه رأی معترضٌ¬عنه بدون در نظرگرفتن این مبانی صادرگردیده، لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، با وارد دانستن اعتراض، دادنامۀ معترضٌ¬عنه یادشده را نقض و به موجب ماده 1قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی و ماده 1083 قانون مدنی رأی برتقلیل میزان اقساط ماهیانه از یک سکه بهارآزادی به ماهی نیم سکه بهارآزادی صادر و اعلام می-دارد. رأی دادگاه به استناد ماده365 قانون مرقوم قطعی است.
مستشاران شعبۀ 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی –  سیفی
مطلب مرتبط :  مطالبه مهریه از طریق واحد اجرای ثبت