عنوان: تعدیل میزان نفقه

پیام: چنانچه حضانت فرزند با پدر باشد، مادر فرزند نمی تواند دعوای تعدیل میزان نفقه فرزند مشترک را علیه پدر طفل اقامه کند.

شماره دادنامه قطعی :
9209970221100897
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/06/04
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خانم الف. لف. به طرفیت آقای م.م. به خواسته تعدیل میزان نفقه فرزند مشترک با جلب نظر کارشناس دادگاه نظر به اینکه برحسب مفاد دادنامه قطعی شماره 9209970221100124 مورخ 2/ 2 1392 صادره از شعبه 11 دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران حضانت فرزند مشترک به نام ر. هفت ساله به خوانده (م.م. ) سپرده است. و نظر به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست خواهان نیز مؤخر بر دادنامه صادره از دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. لذا ازآنجاکه طفل مشترک موصوف تحت حضانت خواهان نمی باشد. و بر این اساس خواسته خواهان از مصادیق سالبه به انتفاء موضوع می باشد. خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی نام برده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی قرچک ـ مهدوی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. طرفیت آقای م.م. از دادنامه شماره 228مورخ 11/3/92شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قرچک که به موجب آن حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته تعدیل نفقه معوقه فرزند صادرشده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نام برده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379نمی باشد درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 11دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی محمدی

مطلب مرتبط :  حق حبس زوجه و شکایت کیفری ترک انفاق علیه زوج