عنوان: تغییر نام کوچک به استناد شهرت به نام دیگر

پیام: صرف مشهور بودن و معروفیت به نامی غیر از نام مندرج در شناسنامه، مجوز تغییر نام نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9209970221600711
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/28
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم خ.ح. به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته صدور حکم به تغییر نام از خ. به ی. توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه اولاً خواهان دلیل موجّه ای در جهت توجیه خواسته ارائه نکرده است ثانیاً سند سجلی مورد ادعا مطابق مقررات قانونی بنا بر اظهار متقاضی و بدون وقوع اشتباهی تنظیم شده است ثالثاً نام خواهان از اسامی متداول و مرسوم در جامعه بوده و دارای معنی و مفهوم روشنی می باشد و از اسامی مناسب بوده از نام های ممنوع مستهجن و مخالف با جنس هم نمی باشد رابعاً سند سجلی ازجمله اسناد رسمی محسوب و کلیه مأمورین دولتی وفق مقررات قانونی مکلف به حفظ اعتبار اسناد رسمی می باشند مشهور بودن و معروفیت به نامی هم نمی تواند موجبات ابطال شناسنامه ای را فراهم آورد و از مواردی نیست که بتوان نام شخص را تغییر داد بنابراین دادگاه بنا به مراتب مرقوم دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران – موسی وند

مطلب مرتبط :  شرط مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم خ.ح. به طرفیت اداره ثبت احوال غرب تهران به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 497 مورخ 2/5/92صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمّن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان(تجدیدنظر خواه) به خواسته تغییر نام از خ. به ی. می باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقران ماده358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ صلاتی