عنوان: تقارن زمانی عرفی بین طرح دادخواست مطالبه مهریه و انتقال مال به غیر توسط زوج

پیام: تقارن زمانی عرفی بین طرح دادخواست مطالبه مهریه و انتقال مال به غیر توسط زوج، برای اثبات معامله به قصد فرار از دین کفایت می¬کند.

شماره دادنامه قطعی :
9209970223400579
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/05/07
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چـهار تهران آقایـان 1- س.ل. فرزند م. 2- ع.ل. فرزند ی. متهم هستند به مشارکت در معامله به قصد فرار از دین راجع به یک دستگاه آپارتمان واقع در بخش هفت تهران … موضوع شکایت خانم الف.ص.، بدین توضـیح که پـس از شـکایت شـاکی خصـوصی راجــع به مطالبه مهریه خود از همسرش متهم ردیف آقای س.ل. و نیز طرح شکایت کیفری به واسطه ایراد ضرب و جرح عمدی از ناحیه همسرش در تاریخ 07/09/90 در مراجع قضایی متهمان در تاریخ 03/10/90 مبادرت به انتقال محل متنازع¬فیه از ناحیه متهم ردیف اول به متهم ردیف دوم جهت جلوگیری از توقیف محـل به واسـطه مـطالبه مهـریه می¬نمایـند. دادگاه با عـنایت به شکایت شاکی خصوصی و تقارن عرفی زمان طرح دادخواست مطالبه و انتقال رسمی محل مذکور و دفاعیات بلاوجه متهمان مبنی بر اینکه نقل و انتقال به واسطه پرداخت دیون همسر شاکی خصوصی توسط برادر ایشان صورت گرفته است لذا مستنداً به ماده چهار قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی هر یک از متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می گردنند. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ طالبی

مطلب مرتبط :  تأثیر ترک منزل توسط زوجه در شکایت ترک انفاق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 تجدیدنظرخواهی آقای الف.ل. با وکالت خانم الف.ع. و آقای ع.ل. با وکالت آقای م.و. از دادنامه شماره 1421 مورخ 9/11/91 که متضمن محکومیت آنان به اتهام مشارکت در انتقال مال به قصد فرار از دین هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری می¬باشد نظر به تقارن عرفی دادخواست مطالبه مهریه و انتقال ملک متنازع¬فیه و با توجه به سابقه انتقال صوری به خواهرش و اختلاف حاصله بین طرفین وارد تشخیص داده نمی¬شود و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد و رأی دادگاه از حیث اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال صحیحاً اصدار یافته لذا مستنداً به بند الف ماده 257 قانون مذکور ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می¬گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کمالی ـ پور عرب