عنوان: تقارن زمانی عرفی بین طرح دادخواست مطالبه مهریه و انتقال مال به غیر توسط زوج

پیام: تقارن زمانی عرفی بین طرح دادخواست مطالبه مهریه و انتقال مال به غیر توسط زوج، برای اثبات معامله به قصد فرار از دین کفایت می¬کند.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۵۷۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۵/۰۷
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چـهار تهران آقایـان ۱- س.ل. فرزند م. ۲- ع.ل. فرزند ی. متهم هستند به مشارکت در معامله به قصد فرار از دین راجع به یک دستگاه آپارتمان واقع در بخش هفت تهران … موضوع شکایت خانم الف.ص.، بدین توضـیح که پـس از شـکایت شـاکی خصـوصی راجــع به مطالبه مهریه خود از همسرش متهم ردیف آقای س.ل. و نیز طرح شکایت کیفری به واسطه ایراد ضرب و جرح عمدی از ناحیه همسرش در تاریخ ۰۷/۰۹/۹۰ در مراجع قضایی متهمان در تاریخ ۰۳/۱۰/۹۰ مبادرت به انتقال محل متنازع¬فیه از ناحیه متهم ردیف اول به متهم ردیف دوم جهت جلوگیری از توقیف محـل به واسـطه مـطالبه مهـریه می¬نمایـند. دادگاه با عـنایت به شکایت شاکی خصوصی و تقارن عرفی زمان طرح دادخواست مطالبه و انتقال رسمی محل مذکور و دفاعیات بلاوجه متهمان مبنی بر اینکه نقل و انتقال به واسطه پرداخت دیون همسر شاکی خصوصی توسط برادر ایشان صورت گرفته است لذا مستنداً به ماده چهار قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی هر یک از متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می گردنند. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ طالبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 تجدیدنظرخواهی آقای الف.ل. با وکالت خانم الف.ع. و آقای ع.ل. با وکالت آقای م.و. از دادنامه شماره ۱۴۲۱ مورخ ۹/۱۱/۹۱ که متضمن محکومیت آنان به اتهام مشارکت در انتقال مال به قصد فرار از دین هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری می¬باشد نظر به تقارن عرفی دادخواست مطالبه مهریه و انتقال ملک متنازع¬فیه و با توجه به سابقه انتقال صوری به خواهرش و اختلاف حاصله بین طرفین وارد تشخیص داده نمی¬شود و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد و رأی دادگاه از حیث اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و نحوه استدلال صحیحاً اصدار یافته لذا مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مذکور ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می¬گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کمالی ـ پور عرب