عنوان: تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج

پیام: دعوای طلاق از جانب زوجه به علت اعتیاد زوج، بایستی ثابت شود اعتیاد زوج مضر به اساس زندگی خانوادگی است.

شماره دادنامه قطعی :
9109970222401015
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/06/05
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

دادخواست خانم (ف. ع.) فرزند (ن.) به طرفیت شوهرش آقای (ر. ج.) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش مخلص اظهارات زوجه این است که در سال 68 با خوانده ازدواج کرده و یک دختر 20 ساله دارند. خوانده معتاد و عصبی است. مخلص دفاع خوانده این است که اظهار داشت عصبی نیستم، اعتیاد هم ندارم، مدت سه ماه و نیم است که خانم از خانه رفته در این مدت 40 بار به دنبالش رفتم حتی از خودش عذرخواهی هم کردم که اگر قصوری از من دیده، مرا ببخشد؛ من با زندگیم مشکلی ندارم هفته ای یک بار تریاک مصرف می کنم که مشکلی در زندگی من ایجاد نمی کند؛ دادگاه با احراز رابطه زوجیت و نظر به اینکه مطابق بند 9 ماده 8 قانون حمایت خانواده ابتلای زوج به اعتیاد مضری که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، از موجبات طلاق خواهد بود و در مانحن¬فیه این معنی احراز نشده است و چون زوج مخالف طلاق است و دلیل محکمی که الزام وی به طلاق را ایجاب نماید، ارائه نشده است، دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مفهوم مستفاد از مادۀ 1133 قانون مدنی، حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبة 277 دادگاه خانواده تهران – احـمدی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ف. ع.) فرزند (ن.) به طرفیت آقای (ر. ج.) فرزند (الف.) نسبت به دادنامه شماره 00569 مورخ 10/4/1391 صادره از شعبۀ محترم 277 دادگاه خانواده، موضوع پرونده کلاسه 00098 متضمن صدور حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه در خصوص دادخواست تقدیمی مشارٌالیها به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، مدلول دادنامه تجدید نظرخواسته، نظر به اینکه جهات تجدید نظرخواهی منطبق با شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر و مؤثر در نقض دادنامه باشد، به عمل نیامده و رأی دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، مبانی استنباط، و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون خالی از اشکال قانونی و منقصت قضایی است. بنا¬علی¬هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی فوق¬الذکر ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی، دادنامه جدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید   می¬نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل        فرجام¬خواهی در دیوان¬عالی کشور می¬باشد.
رئیس شعبۀ 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  –  مستشار دادگاه
مرادی هرندی  –  نامدار
مطلب مرتبط :  احراز عسروحرج براساس تحقیقات دادگاه