عنوان: تقاضای طلاق زوج به علت عدم شروع زندگی مشترک

پیام: گذشت مدت زمان قابل توجه از زمان وقوع عقد و عدم اقدام زوج به آغاز زندگی مشترک از مصادیق عسر و حرج زوجه بوده و وی می تواند بر اساس آن تقاضای طلاق کند.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۵۳۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۹/۱۷
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم م.ک. فرزند ع. به طرفیت خوانده آقای م.الف. فرزند م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به حضور در یکی از دفاتر رسمی و اجرای صیغه طلاق به شرح دادخواست تقدیمی؛بدین شرح که خواهان مدعیست همسرم چند ماه قبل به موجب پرونده ۹۱۱۳۴۹ در همین شعبه دادخواست فسخ نکاح داد که دادگاه ادعای وی را غیرموجه تشخیص داده و حکم بر بطلان دعوی صادر کرد که همسرم از زمان عقد سراغ مرا نگرفته و تمایلی برای گرفتن عروسی و بردن من سرزندگی مشترک ندارد …نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده؛و احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین به واسطه سند نکاحیه به شماره ۱۷۲۷۱ مورخ ۲۷/۴/۹۱استماع اظهارات خواهان؛ موضوع خواسته، عدم حضور خوانده، مدارک ایداعی از سوی زوجه و تحقیقات انجام شده،ارجاع امر به داوری و عدم تفاهم در آن مرحله جهت اخذ طلاق و نظر به سایر دلایل و قرائن موجود؛ با توجه به تخلف زوج از بندهای ۱ و۲و۸ {سوء رفتار و ترک نفقه و عدم اقدام به آغاز زندگی مشترک علی رغم گذشت بیش از یک سال از زمان وقوع عقد}شرط بند ب مندرج در عقدنامه ولحوق عسر و حرج  شدید بر زوجه و با استناد به ماده۱۱۳۰و تبصره آن از قانون مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق زوجه صادر و به استناد ماده۱۱۱۹ همان قانون ناظر به شرط بند ب ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه ، در صورت عدم اجرای صیغه طلاق توسط زوج از باب قاعده الحاکم ولی الممتنع به زوجه اجازه داده می شود با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و بذل نفقه معوقه خود را به وکالت از طرف زوج با حق توکیل به غیر نسبت به قبول بذل و اجرای صیغه طلاق بائن و ثبت آن اقدام نماید.جهیزیه نزد زوجه می باشد.بدیهی است احراز شرایط شرعی اجرای صیغه طلاق بر عهده سردفتر مجری صیغه طلاق خواهد بود.زوجه بنا به جوابیه آزمایشگاه تخصصی باردار نمی باشد . رأی صادره با توجه به ابلاغ واقعی نسبت به زوج حضوری تلقی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مقدم

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت م.ک.نسبت به دادنامه ۱۵۴۹ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۲ در پرونده کلاسه ۰۰۴۲۵ صادره از شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی صادر گردید و برابر دادنامه اصلاحی شماره ۱۶۷۶ مورخ ۱۱/۸/۹۲ که زوجه ۵ قطعه سکه طلای بهای آزادی در قبال طلاق به زوج بذل نموده است و با عنایت به محتویات پرونده و صورت جلسه ۲۴/۱۰/۹۲ دادگاه محترم بدوی و ملاحظه اظهارات طرفین در پرونده کلاسه ۱۳۴۴ که تصویر آن در صفحه ۲۱ پرونده منعکس می باشد و اینکه زوجه باکره می باشد استمرار این وضعیت از مصادیق عسر و حرج تلقی می شود لذا ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نوع طلاق بائن که به لحاظ غیر مدخوله بودن می باشد تأیید می نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. .
رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری