عنوان: تقاضای فسخ نکاح به‌دلیل ازدواج قبلی

پیام: ازدواج قبلی زوجه در صورت باکره بودن، از موجبات فسخ نکاح به استناد تخلف از شرط ضمن عقد نیست چرا که شرط عدم ازدواج قبلی به صورت بنایی مورد توافق طرفین قرار نگرفته است.


مستندات: مواد ۱۱۲۸ و ۱۲۵۷ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۰۷۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۶/۰۳
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای ع. الف. فرزند الف با وکالت آقای م. ف. به طرفیت خانم ن.ر. فرزند ز. به خواسته فسخ نکاح به استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی. با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات طرفین، خواهان دلیل کافی بر اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه ننموده است و برای دادگاه موجبات فسخ نکاح بر اساس ماده ۱۱۲۸ قانون احراز نشده است و صرف داشتن ازدواج قبلی (درصورتی که زوجه باکره بوده باشد) از مصادیق ماده فوق الذکر نمی باشد و تبانی بین طرفین برنداشتن هیچ گونه ازدواج قبلی باید احراز گردد که در مانحن فیه محرز نمی باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۲۵۷ و مفهوم ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی دعوای خواهان را رد می نماید. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حیدری

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت م. ف. به طرفیت خانم ن.ر.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۸۷ مورخه ۱۵/۴/۹۲ صادره از شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن درخواست فسخ نکاح از سوی تجدیدنظرخواه مردود اعلام شده است که با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می شود. این رأی پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
آل حبیب ـ علیخانی