عنوان: تقاضای فسخ نکاح به‌دلیل ازدواج قبلی

پیام: ازدواج قبلی زوجه در صورت باکره بودن، از موجبات فسخ نکاح به استناد تخلف از شرط ضمن عقد نیست چرا که شرط عدم ازدواج قبلی به صورت بنایی مورد توافق طرفین قرار نگرفته است.


مستندات: مواد 1128 و 1257 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209972130501074
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/06/03
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای ع. الف. فرزند الف با وکالت آقای م. ف. به طرفیت خانم ن.ر. فرزند ز. به خواسته فسخ نکاح به استناد ماده 1128 قانون مدنی. با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات طرفین، خواهان دلیل کافی بر اثبات ادعای خود به دادگاه ارائه ننموده است و برای دادگاه موجبات فسخ نکاح بر اساس ماده 1128 قانون احراز نشده است و صرف داشتن ازدواج قبلی (درصورتی که زوجه باکره بوده باشد) از مصادیق ماده فوق الذکر نمی باشد و تبانی بین طرفین برنداشتن هیچ گونه ازدواج قبلی باید احراز گردد که در مانحن فیه محرز نمی باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 1257 و مفهوم ماده 1128 قانون مدنی دعوای خواهان را رد می نماید. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حیدری

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت م. ف. به طرفیت خانم ن.ر.م. نسبت به دادنامه شماره 00487 مورخه 15/4/92 صادره از شعبه 263 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن درخواست فسخ نکاح از سوی تجدیدنظرخواه مردود اعلام شده است که با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می شود. این رأی پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
آل حبیب ـ علیخانی

مطلب مرتبط :  فسخ نکاح به دلیل فقدان برخی اوصاف