عنوان: تمایز نفقه زوجه با سایر اقربای واجب ‌النفقه

پیام: نفقه معوقه صرفاً در خصوص زوجه قابل مطالبه است ولی نفقه معوقه سایر افراد واجب النفقه قابل مطالبه نیست.


مستندات: ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۱۱۹۹، ۱۱۹۶ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۲۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۱/۱۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درباره ی دادخواست خانم م.پ. فرزند ع. به طرفیت آقای د.خ. فرزند ع. با وکالت آقای ی.ف. به خواسته مطالبه نفقه فرزند مشترک از تاریخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۰، دادگاه با عنایت به تصویر مصدق نکاحیه و تصویر مصدق شناسنامه خواهان و فرزند مشترک بنام س. وجود علقه زوجیت خواهان و خوانده و رابطه فرزند پدر و مادری، با عنایت به اظهارات وکیل خوانده مبنی بر اینکه بین زوجین توافق بوده فرزند مشترک تا پایان سال تحصیلی نزد مادر باشد و نفقه طفل پرداخت شده است خواهان قبوض پرداختی را بابت یارانه قلمداد کرده است دادگاه با عنایت به اینکه اولاً پرداخت ها به حساب خانم م.پ. واریزشده است و دلیلی بر ناشزه بودن وی ارائه نشده است ثانیاً مبالغ پرداختی کفایت نفقه فرزند را نمی نماید و دلیلی بر پرداخت نفقه فرزند مشترک نمی باشد بنابراین دعوای خواهان را از تاریخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۱ (تقدیم دادخواست) وارد دانسته و مستنداً به ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۱۱۹۹، ۱۱۹۶ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی با در نظر گرفتن نظریه کارشناس حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۰۰۰/۹۹۳/۱ تومان بابت نفقه فرزند از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور رأی و به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۵ ریال بابت هزینه دادرسی در حق فرزند مشترک صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارعی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای د.خ. با وکالت آقای ی.ف. به طرفیت خانم م.پ. از دادنامه شماره ۱۴۱۶ مورخه ۲۵/۳/۹۲ شعبه محترم ۲۴۴ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به محکومیت مشارٌالیه به پرداخت نفقه فرزند مشترک دختر ۷ ساله بنام س. به شرح در دادنامه صادر گردیده است ازآن جهت که نفقه محکومٌ به مربوط به زمان نگهداری فرزند توسط مادر بوده ونیز محرز نیست وجوه واریزی زوج به حساب زوجه مشخصاً بابت نفقه فرزند بوده صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترضٌ عنه را با ذکر اینکه نسبت به مورخه قبل از تقدیم دادخواست چون نفقه معوقه غیر از زوجه قابل مطالبه نیست حکم به بطلان دعوی صادر و تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا ـ غفاری