عنوان: تمکین خاص به‌عنوان شرط تحقق ترک انفاق

پیام: پرداخت نفقه منوط به تمکین خاص زوجه می باشد


مستندات: ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۴۶۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۱/۲۳
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. فرزند ی. دایر بر ترک انفاق نسبت به خانم س.  فرزند ن. و فرزند مشترک س. در رابطه با ترک انفاق نسبت به همسرش خانم س. با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر اینکه حاضر به زندگی مشترک با متهم نمی باشد و وفق مفاد قانون پرداخت نفقه منوط به تمکین خاص زوجه می باشد و از آن جایی که زوجه نسبت به زوج تمکین خاص ندارد؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۷۷ آیین دادرسی کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص اتهام متهم مبنی بر ترک انفاق فرزندش س.الف. با توجه به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرا و شکایت خانم س. (مادرش) و اقرار صریح متهم مبنی بر اینکه ۲۷/۱/۹۱ لغایت ۳/۴/۹۱ نسبت به پرداخت نفقه اقدام ننموده است بزهکاری متهم محرز و مسلم است؛ لذا دادگاه متهم موصوف را به استناد ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک صد روز حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره حضوری، ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
 رئیس شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزای تهران-رستمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره ۰۳۴۷ مورخ ۲۶/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام برده به اتهام ترک انفاق فرزند خود موضوع شکایت خانم س.ع. به تحمل یک صد روز حبس تعزیری محکوم گردیده است، هیأت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده به شرح صورت جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ این دادگاه رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام و تقاضای مختومه شدن پرونده را نموده است لذا با توجه به قابل گذشت بودن بزه معنونه و مستنداً به بند ۱ قسمت ب ماده ۲۵۷ و بند ۲ ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه، قرار موقوفی تعقیب نام برده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی پور  ـ بهارشاهی