عنوان: تهیه منزل مستقل مقدمه تمکین

پیام: از مقدمات تمکین، تهیه منزل مستقل درحد شئونات زوجه می باشد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۴۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۱۷
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.ع. فرزند س. به طرفیت خانم ش.ح. فرزند ن. به خواسته الزام خوانده به تمکین با احراز علقه زوجیت فی مابین طرفین، حسب دلالت مندرجات رونوشت سند نکاحیه پیوست، پرونده و اظهارات طرفین. نظر به این که از مقدمات تمکین، تهیه منزل مستقل درحد شئونات زوجه می باشد و زوج درجلسه دادرسی مورخ ۲۶/۰۷/۹۱ اقرار نموده که منزلی جهت زندگی مشترک مهیا ننموده و هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند و در دوران عقد به سر می برند و دلیل و مدرکی که دال بر نشوز و عدم تمکین زوجه باشد، ارائه و ابراز ننموده، لذا دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۲۸۲دادگاه عمومی خانواده تهران ـ صفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

جدیدنظرخواهی آقای س.ع. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۱۴۱۰ ـ ۲۹/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۸۲ دادگاه عمومی خانواده که بر رد درخواست تمکین اشعار دارد، وارد نیست. زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده، لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی