تاریخ نظریه : 1398/03/12
شماره نظریه: 7/98/244
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

صرف توافق زوجین جهت زندگی به صورت تفرق جسمانی مسقط نفقه زوجه نمی باشد و در فرض سؤال، اصل بر آن است که زوجه مستحق دریافت نفقه می باشد؛ مگر آن که دادگاه احراز کند اراده مشترک طرفین در توافق فی ما بین، عدم دریافت نفقه در مدت زمانی است که زوجه در منزل پدر می­باشد و با توجه به ماده 1107 قانون مدنی، نفقه زوجه شامل حق مسکن نیز می­باشد.

مطلب مرتبط :  ادعای زوج در واحد اجرای احکام مبنی بر ناشزه بودن زوجه جهت عدم پرداخت نفقه معوقه