توکیل وکالت در طلاق اعطایی به زوجه

پیام: اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر داشته باشد و بخواهد از طریق وکیل دادگستری اقدام به اعمال وکالت خویش نماید وکیل دادگستری باید نام زوج را به عنوان خواهان بنویسد و زوجه را به عنوان خوانده.

عنوان: توکیل وکالت در طلاق

پیام: اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر داشته باشد و بخواهد از طریق وکیل دادگستری اقدام به اعمال وکالت خویش نماید وکیل دادگستری باید نام زوج را به عنوان خواهان بنویسد و زوجه را به عنوان خوانده.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۷۰۳
تاریخ دادنامه قطعی :

گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

یکم = برابر مندرجات پرونده بدوی به کلاسه ۹۰۱۵۸۰ یا ۱۵۷۸-/۹۰ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شیراز
۱= درتاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ خانم الف.ش. دارای پروانه وکالت پایه یکم از مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء قوة قضاییه به وکالت ازخانم م.ن. دادخواستی به طرفیت آقای م.ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی ) به پیوست تصویر مصدق بیّنه ازدواج طرفین به شماره ترتیب ۶۵۹۲ تاریخ وقوع و ثبت عقد ۲۹/۷/۱۳۸۹ تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ۱۵۰ شیراز و از کارت ملی و شناسنامه موکله خویش و وکالت نامه¬اش اعلام داشته به وکالت از زوجه با بذل تعداد ۲۰۰ عدد سکه از تعداد ۱۰۰۰ عدد سکه بهار آزادی صداق خویش و نیز نفقه و اجرت¬المثل و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت به علت اختلاف حادث شده با زوج و با قبول بذل به وکالت از زوج برابر شروط ضمن عقد نکاح، تقاضای رسیدگی به دعوی و صدورحکم به خواسته مذکور را می¬نماید و قید نمود زوجین فاقد فرزند مشترک هستند .
۲= در موعد مقرر رسیدگی ۵/۱۱/۱۳۹۰ خانم وکیل موصوف با اعلام وکالت مع¬الواسطه از زوج (که زوجه به وکیل موصوف تفویض نمود) دعوی و خواسته را (به وکالت مع¬الواسطه مزبور از زوج) بعنوان وکیل زوج خواهان تکرار کرد وگفت قادر به سازش نمی¬باشد … زوجه نیز دعوی و خواسته را به شرح متن دادخواست تقدیمی تکرار نمود .
۳= قرار ارجاع امر به داوری صادر شد در همان تاریخ رسیدگی مزبور داوران مورد تعرفه خانم وکیل موصوف برای زوج و زوجه، مراتب عدم توفیق خویش را در ایجاد سازش بین طرفین اعلام کردند و با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره ۲۰۱۰-/۹۰-۵/۱۱/۱۳۹۰ با شرح دعوی و خواسته و جریان رسیدگی و درج خلاصه اظهارات طرفین و ارجاع امر به داوری و عدم موفقیت داوران در ایجاد صلح بین طرفین یادشده با صدور گواهی عدم امکان سازش به زوجه با شرایط مندرج از جمله استعلام از وضعیت زوجه و … قرار دادن شرایط صحت اجرای صیغه طلاق بر عهده سردفتر مجری صیغه طلاق و بذل میزان مرقوم از صداق و… به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق جهت مطلقه کردن خویش به طلاق بائن خلع نوبت اول … [ارجاع] داده شد رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی اعلام گردید .            ( صفحات ۱ لغایت۳۳)
دوّم = آقای س.ع. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از آقای م.ن. نسبت به رأی مذکور اعتراض نمود و شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان فارس در پرونده کلاسه ۹۱۰۰۴۰ یا ۱۵۷۸-/۹۰ به اعتراض مزبور رسیدگی کرد و آقای ع.م. وکیل پایه یکم دادگستری به وکالت از زوجه تجدیدنظرخوانده وکالت¬نامه و لایحه دفاعیه ارائه و درخواست رد تجدیدنظرخواهی و تأیید رأی تجدیدنظرخواسته را نمود و به موجب دادنامه شماره ۳۴-/۹۱- ۳۰/۱/۱۳۹۱ با رد تجدیدنظرخواهی یاد شده، رأی تجدیدنظرخواسته تأیید و ظرف مهلت قانونی قابل       فرجام¬خواهی اعلام شده است. (صفحات ۳۴ لغایت ۵۰ )
سوم = رأی اخیر-الذکر درتاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۱ به آقای وکیل موصوف زوج تجدید نظرخواه و نیز آقای ن.م. دیگر وکیل مشارالیه به شرح ظهر صفحه ۵۵ ابلاغ شده است گر چه دادخواست تجدیدنظرخواهی و نیز لایحه پیوست آن را فقط آقای ح.ع. امضاء کرده بود و فاقد امضاء دیگر وکیل موصوف می¬باشد ولی در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ فرجام¬خواهی آقایان وکلای فوق¬التوصیف زوج مزبور ثبت گردید و با وصول و ثبت لایحه دفاعیه زوجه فرجام¬خوانده، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع گردید .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش : آقای سیروس کیقبادی عضو ممیّز و اوراق پرونده درمورد فرجام¬خواهی بعمل آمده مشاوره نموده چنین اصدار رأی می¬نماید :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با التفات به کلیه اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز در مورد دعوی یاد شده اولاً = دعوی را خانم الف.ش. به وکالت از خانم م. ن. به شرح دادخواست تقدیمی ارائه کرد و دلیل و مدرکی که حاکی از اختیار زوجه موصوف برای داشتن وکالت از زوج و تفویض آن به وکیل موصوف مع¬الواسطه از زوج یاد شده باشد، غیر از سند ازدواج، ارائه ننموده است و صرف داشتن اختیارات تفویضی در سند ازدواج بدون اثبات عسر و حرج و یا … موجد چنین حقی نبوده است ثانیاً = در جلسه رسیدگی در دادگاه بدوی خانم وکیل موصوف دعوی را به وکالت مع-الواسطه از زوج (به عنوان) خواهان اعلام کرد حال آن که نام زوج در دادخواست تقدیمی در ستون خوانده درج شده است نه خواهان، و زوجه یاد شده غیر از سند ازدواج دلیل و مدرکی که اختیار وکالت از زوج و تفویض آن به دیگری برای طرح دعوی مزبور باشد، ارائه نکرده است . ثالثاً = انتخاب و معرفی داور برای او توسط خانم وکیل موصوف بدون اینکه از زوجه صراحتاً چنین وکالتی تفویض شده باشد کافی جهت حفظ حقوق زوج و تهیه و تدارک دفاع برای مشارالیه نبوده است، به¬علاوه داور منتخب برای او و زوجه می¬بایست وفق مقررات، با طرفین مذاکره و نتیجه را اعلام نمایند، لیکن هیچ¬گونه دلیل و مدرکی که حاکی از مذاکره داوران معرفی شده برای زوجین توسط خانم وکیل موصوف با زوج باشد در پرونده امر وجود ندارد رابعاً = با توجه به اینکه تاریخ وقوع و ثبت ازدواج طرفین ۲۹/۷/۱۳۸۹ و تاریخ طرح دعوی ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ بوده که مدت زیاد و قابل اعتنایی از زندگی مشترک آنان سپری نشده است و هیچگونه دلیل و مدرکی که حاکی از صدق ادعای وجود اختلاف شدید فیمابین آنان باشد که موجب غیر قابل تحمل شدن زندگی مشترک یا عسر و حرج زوجه و… گردد، ارائه نگردیده است و اقتضاء داشته با ارجاع امر به واحد مددکار اجتماعی یا نیروی انتظامی ذی¬ربط دراین خصوص تحقیقات لازم و مکفی صورت می¬گرفت و وکالت مزبور ضمن عقد خارج¬لازم نبوده است تا بدون اثبات شرایط مندرج در عقد¬نامه از حق مزبور استفاده نماید یا عقد و ازدواج بنیاً با وکالت مزبور واقع نگردید . بنابه مراتب و به لحاظ عدم اثبات عسر و حرج زوجه و یا کراهت او از زوج و … و عدم وجود اختلافات خانوادگی غیرقابل تحمل و به جهت نقص تحقیقات و رسیدگی با نقض دادنامه فرجام¬خواسته به استناد بندهای ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می¬گردد.
مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور