تاریخ نظریه : 1398/07/14
شماره نظریه: 7/98/979

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موضوع جرم ترک انفاق در ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، «نفقه حال» زوجه است و مطالبه نفقه ایام گذشته که صرفاً واجد ضمانت اجرای حقوقی است، مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد

مطلب مرتبط :  حق مطالبه نفقه آینده