عنوان: جلوگیری از ورود زوجه به منزل مشترک

پیام: عوض کردن قفل درب منزل توسط زوج به منظور جلوگیری از ورود زوجه به منزل مشترک از موجبات اثبات جرم ترک انفاق است.


مستندات: ماده 642 قانون مجازات اسلامی 1375

شماره دادنامه قطعی :
9209970223400254
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/02/30
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. نسبت به دادنامه شماره 965مورخ 22/8/91 صادره از شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل سه ماه و یک روز حبس و پرداخت جزای نقدی به اتهام ترک نفقه و توهین می باشد، با توجه به مجموع محتویات پرونده بزهکاری وی [در] مورد توهین و ترک نفقه فرزند محرز و مسلم و دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد. علی هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 همان قانون تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ کمالی

مطلب مرتبط :  احراز تمکین