عنوان: حبس فرزند خردسال در منزل توسط والدین

پیام: حبس فرزند خردسال در منزل مصداق کودک آزاری است.


مستندات: ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۹۵۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۹/۲۷
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ق. فرزند ن.، متولد ۱۳۵۲، ساکن پرند و آزاد به قید کفالت دایر بر کودک آزاری (حبس نمودن فرزندان خردسال خود در منزل) با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به گزارش الف. شهرستان رباط کریم، اظهارات و اقاریر متهم مبنی بر قفل نمودن درب منزل در طول ساعات روز به بهانه مراجعه وی به محل کار و نیز منع ایشان از تحصیل و دفاعیات بلاوجه وی مبنی بر این که استخدام پرستار موجب ایجاد ظن و گمان از سوی همسر ایشان (که جداگانه زندگی می نماید) می شده است و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز دانسته، لذا مستنداً به ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان حکم بر محکومیت وی به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم ـ فرهمندفر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. فرزند ن. از دادنامه شماره ۷۰۰۷۵۵ مورخه ۱۰/۵/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم که به موجب آن مشارالیه اتهام کودک آزاری (حبس نمودن فرزندان خردسال در منزل) محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از مـاده ۲۵۷ قـانون مارالـذکر ضـمن رد تجدیدنظرخـواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب