عنوان: حدود اعتبار حکم پرداخت مهریه به نرخ روز در مورد وجه خارجی

پیام: پرداخت مهریه به نرخ روز، منصرف به وجه رایج ایران است و چنانچه مهریه به دینار عراقی باشد، مشمول این حکم نیست.


مستندات: ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۷۷۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۹/۱۰
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

این است که آقایان ح.ح. و ر.الف. به وکالت از آقای س.ع. فرزند هـ . پنجاه پنج ساله ساکن قم دادخواستی به خواسته ی صدور حکم طلاق به طرفیت خانم ن.ح. فرزند م. پنجاه سه ساله ساکن قم تقدیم محاکم عمومی دادگستری قم و اظهار داشته اند که موکل در تاریخ ۱۱/۲/۸۹ طی سند تنظیمی در دفتر ازدواج شماره … حوزه ثبت قم به استناد رأی صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی قم که تاریخ وقوع عقد را سال ۱۳۵۹ ذکر کرده ، ازدواج کرده است و از آغاز ازدواج ۳۱ سال گذشته و حاصل زندگی مشترک نیز سه فرزند مشترک است که همگی کبیر و خارج از سن حضانت می باشند ، اینک به علّت اختلافات پیش آمده و سوء رفتار خوانده به استناد ماده ۱۱۳۳ تقاضای صدور حکم شایسته دارد.
پرونده بدواً در شعبه ۵۳ شورای حل اختلاف مطرح رسیدگی واقع شده که به دلیل عدم حضور خوانده از آمار کسر و به دادگاه اعاده شده است و شعبه ۱۸ دادگاه عمومی با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و با حضور احد از وکلای خواهان و خوانده جلسه دادرسی را در تاریخ ۲۹/۸/۹۱ تشکیل داده ، وکیل خواهان اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است و مطلب دیگری ندارم خوانده دفاعاً اظهار داشته با طلاق موافق نیستم سی وسه سال است که با خواهان زندگی می کنم ، او فردی است بداخلاق توان اداره زندگی را ندارد، نفقه نمی داد ، مرا مسخره می کرد و لجباز است به من می گوید نان خشک و آب هم برای تو زیاد است، اگر بنای طلاق بود من بایستی طلاق می گرفتم ولی با تمام مشکلات ساختم و چهار فرزند برایش بزرگ کردم که یکی از آن ها فوت شد عروس و داماد دارم و یک پسر مجرد دارم نه پولی داده و نه خرجی مهریه ام جمعاً دو هزار پانصد دینار بوده که نپرداخته است، دادگاه قرار ارجاع به داور صادر کرده ، خانم خوانده آقای م.الف. را به عنوان وکیل خویش معرفی کرده است که مطالب لایحه تقدیمی وی چنین است : موکله تمام کارهای منزل را انجام داده و قصد اجرت گرفتن داشته ، بایستی نصف دارایی اش را بدهد ، منزلش حدود دویست میلیون تومان ارزش دارد مهریه ام را نقد بدهد ، اجرت المثل را طبق نظر کارشناس بپردازد ، در شیرینی پزی هم کمکش می کردم باید کارشناس در این مورد نیز نظر بدهد.
آقایان ع.س. و م.ح. به عنوان داوران متداعیین تعرفه شده اند، نظریه مشترک مشارٌالیهما چنین است، زوجه یائسه است و فاقد عده، منزل مسکونی را به ادعای زوجه پسرعمویش به عنوان یک خیر برای وی خریده ولی سندش بنام خواهان است یک قطعه زمین نیز در عراق هزینه شیردهی فرزندان اجرت المثل نصف اموال ونفقه معوقه را بایستی بدهد ، زوج نیز مدّعی شده مهریه زوجه را پرداخته ، نفقه ای طلب ندارد و حاضر به پرداخت سایر حقوق وی هستم .
در جلسه دادرسی مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ با تکرار مطالب بالا، مطالبی افزوده شده و اظهارشده که در مورد مهریه در شعبه ۱۹ پرونده دارند و تعیین تکلیف می شود هفت سال نفقه معوقه بایستی بپردازد ، دخترشان شاهد است، وکیل زوج نیز اظهار داشته مهریه خانم چند سال قبل پرداخت شده ، شرط تنصیف نیز در عقدنامه نیست در مورد نفقه نیز خوانده قبول کرده که ترک منزل کرده ، دادگاه از خوانده پرسیده آیا تقاضای سوگند از خواهان در مورد نفقه دارید که مشارٌالیها اظهار داشته به وی اعتماد و اطمینان ندارم ، لذا درخواست سوگند نمی کنم زوج خطاب به خانم گفته که از طریق دریافت اجاره طبقه بالای ساختمان نفقه ات را تأمین کردی و قبلاً خویشان از تهران نفقه ات را می دادند.
خوانده اظهار داشته : مبلغ سه میلیون تومان به من داده اند که بابت دو ماه بوده و مربوط به سه سال قبل است از آن زمان به بعد مطالبه می شود ، وکیل وی نیز اظهار داشته طلاق موکل به تأدیه اجرت المثل است که در دادنامه صادره در شعبه ۱۹ آمده است، زوجین پذیرفته اند که مهریه ۱۵۰۰ دینار می باشد ، دادگاه با اعلام ختم رسیدگی گواهی عدم امکان سازش صادر و مهریه ۱۵۰۰ دینار عراقی ، اجرت المثل طبق دادنامه شماره ۲۰۲۲ـ۲۴/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی قم ، دو ماه نفقه معوقه جمعاً سه میلیون تومآنکه زوجه اقرار به دریافت آن کرده ذکرشده است و نوع طلاق نیز رجعی بوده است، از این دادنامه تجدیدنظرخواهی شده و مرجع تجدیدنظر با این استدلال که پرداخت مهریه به نرخ روز منصرف به وجه رایج ایران است و مهریه تجدیدنظرخواه به دینار عراقی است قرار ردّ آن را صادر کرده است این دادنامه در تاریخ ۲/۲/۹۲ ابلاغ و از آن در تاریخ ۱۸/۲/۹۲ فرجام خواهی شده مطالب لایحه فرجامی این است که مهریه من سه هزار دینار عراقی بوده و مبلغ سه میلیون تومآنکه من گرفته ام مربوط به نفقه است، من مکانی برای زندگی خود ندارم ، زوج نیز می گوید سه میلیون تومان دریافتی زوجه از بابت مهریه بوده است ادعای خانم بر اینکه جایی برای سکونت ندارد بی وجه است من مستأجر منزل را تخلیه کرده ام در یک طبقه منزل تا آخر عمرش می تواند سکونت نماید لوایح حین الشور قرائت می شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر ابرام دادنامه شماره ۰۰۰۵۰ـ۲۲/۱/۹۲ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در دادنامه بدوی مبلغ سی میلیون ریال به عنوان نفقه معوقه تلقی شده زوجین نیز پذیرفته اند که مهریه موردتوافق یک هزار پانصد دینار عراقی بوده است دادنامه فرجام خواسته نیز به مقتضای محتویات پرونده و مستندات ارائه شده ، نظریه داوران و رعایت تشریفات دادرسی و مقررات قانونی صادر فرجام خواه نیز مطلب مؤثر در نقض و موجب تخدیش اساس آن ارائه نکرده لذا با ردّ فرجام خواهی به استناد مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته را ابرام می نماید.
مستشاران شعبه ۱ دیوان عالی کشور
قاسمی ـ کیقبادی