عنوان: حقوق زوجین نسبت به جهیزیه

پیام: جهیزیه زوجه به مالکیت زوج در نمی آید. ید زوج بر اجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک داد و لذا زوجه می تواند از اذن خود رجوع نماید.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۱۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۱/۲۱
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خانم س.ص. به طرفیت آقای س.م. به خواسته استرداد عین اقلام جهیزیه مطابق لیست پیوستی با توجه به دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه به دلالت اوراق پرونده علقه زوجیت فی مابین طرفین محرز و مسلم بوده و حسب لیست مستند دعوی که خوانده اثاثیه مورد ادعا را از خواهان تحویل گرفته وخوانده دفاع و ایراد مؤثری در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیل و مدرکی بر بطلان دعوی نیز ارایه و ابراز نداشته و چون ید زوج بر اجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد و با عنایت به اینکه خواهان با طرح دادخواست از اذن خود رجوع کرده و عدم رضایت خود بر استمرار ید زوج بر اقلام جهیزیه را اعلام نموده است و امین مکلف است در صورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد دارد، بنابراین موجبی برای ادامه تصرفات خوانده وجود ندارد و دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۶۱۹ و ۶۲۰ و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به محکومیت خوانده به رد عین اقلام جهیزیه در وضع فعلی و به شرح لیست مندرج در پرونده صادر و اعلان می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۸۴ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حمیدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت خانم س.ص. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۲۰۱۳۸۳ مورخه ۱۲/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۲۸۴ دادگاه خانواده تهران مبنی بر استرداد جهیزیه که به موجب آن حکم به استرداد جهیزیه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض وکیل تجدیدظرخواهی قرار گرفته است موجه تشخیص داده نمی شود لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارایه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است، بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می نماید. این رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا ـ نجم آبادی